lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

SGU söker enhetschef för hållbar vattenförsörjning

2019-01-08

Vill du vara med och leda SGUs arbete med grundvatten? Vi söker en chef till enheten Hållbar vattenförsörjning.

SGU befinner sig i en tid när verksamheten växer, där satsningar pågår för att ta fram och öka användningen av geologisk kunskap för en mer hållbar samhällsplanering och ett konkurrenskraftigt företagande. En av myndighetens största satsningar sker inom grundvattenområdet för att intensifiera kartläggningen av våra grundvattenresurser.

Arbetsbeskrivning och ansvarsområden

Enheten Hållbar Vattenförsörjning består av 16 mycket engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar brett med grundvattenrelaterade frågor på både strategisk och operativ nivå. Enheten har tre huvudsakliga ansvarsområden:

Grundvattenförvaltning: Enheten ansvarar för delar av EU:s ramdirektiv för vatten och grundvattendirektivet. Detta betyder bland annat arbete med vägledningar, föreskrifter och samordning myndigheter emellan samt deltagande i expertgruppen på EU-nivå.

Miljömålsarbete: Inom miljömålsarbetet ansvarar enheten för uppföljning, utvärdering och rapportering när det gäller miljökvalitetsmålet "Grundvatten av god kvalitet".

Grundvattenkartläggning: Enheten ansvarar för kartläggning av grundvattenmagasin, ett spännande område med stort utrymme för utveckling och digitalisering.

Därutöver tillhandahåller enheten stöd och expertkunskap till andra aktörer som berörs av grundvattenfrågor, i form av remissyttranden, kurser och utbildningar samt deltagande i andra externa forum. Mycket av detta sker i nära samverkan med andra myndigheter, framförallt på nationell nivå men även på Europanivå, och arbetet sker ofta i skärningen mellan geologi, samhällsplanering och juridik. Enhetens medarbetare är placerade i Uppsala, Göteborg och Lund.

Läs mer och skicka in din ansökan på SGU:s hemsida


Page Manager: Jing Li