lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Open Calls for Research Fundings

SI - Akademiskt samarbete i Östersjöregionen

Vill ditt lärosäte utveckla samarbeten med universitet och högskolor i Östersjöregionen, Ryssland eller EU:s östliga partnerskap kring internationalisering? Ansök om bidrag för projekt som syftar till kapacitetsutveckling inom internationalisering, antingen inom nya eller etablerade samarbeten.

Ansökningsperioden pågår mellan den 1 juni 2020 – 30 september 2020 och beviljade projekt påbörjas mellan den 15 november 2020 – 1 januari 2021.

Läs mer och hitta kontaktuppgifter här. 

Swedish Research Council - Grant for accessibility to infrastructure

The Swedish Research Council has been mandated by the Government to work towards ensuring researchers based in Sweden participate to a greater degree in the construction and development of research infrastructure, and towards making research infrastructure more accessible and more used by the business and public sectors.

Support form: Infrastructure support

Subject area: Research infrastructure

Focus: Accessibility to infrastructure

Applicant: Individual researcher or organisation

Participating researchers: Up to 6 other researchers may be invited to join the application.

Grant period: 1-4 years

Grant amount: Minimum 400 000 SEK per year

Budgetary framework: A total of around 40 million SEK has been allocated for the call, and at least 5 grants may be funded.

Start of grant period: January 2021

Application period: 29 April 2020 14.00/2 p.m. – 25 August 2020 (14.00/2 p.m.)

Publication of grant award: No later than the beginning of November 2020

Read more and apply via the link.

FORMAS - Societal effects and opportunities for transition after Covid-19

WHAT CAN YOU APPLY FOR?

One-year research projects, research that builds on previous or ongoing projects, review of research, or planning of future research projects with a focus on the societal effects of Covid-19 and opportunities for a sustainable transformation.

WHO CAN APPLY?

The main applicant must be a researcher who holds a PhD at a higher education institution or research institute.

HOW MUCH CAN YOU APPLY FOR?

SEK 500,000–1 million per project.

Apply before: 2020-09-03 14:00

Read more via the link.

FORMAS - Urgent grants 2020 to secure access to data or research materials

WHAT CAN YOU APPLY FOR?

Urgent need to secure access to data/research material based on a phenomenon or a recently identified situation that could not be anticipated in advance and will not occur again.

WHO CAN APPLY?

Researchers with a doctoral degree.

HOW MUCH CAN YOU APPLY FOR?

Costs corresponding to the urgent need. Funding can be applied for a maximum of one year.

Apply before: 2020-08-31 14:00

Read more via the link.

Naturvårdsverket - Utlysning av forskningsmedel för hantering av invasiva främmande arter

Bakgrund:

Myndigheterna bjuder in enskilda forskare eller forskargrupper att söka medel för forskningsprojekt på upp till fyra miljoner kronor fördelat på upp till fyra år (2021–2024). Total budget för utlysningen är cirka 36 miljoner kronor. Trafikverket, Formas och Naturvårdsverket bidrar med 12 miljoner kronor var. Sista ansökningsdag är 7 september 2020 kl 14:00.

Syfte:

Syftet är att ta fram kunskap om hantering av invasiva främmande arter och att utveckla och/eller identifiera nya eller förbättrade metoder att permanent utrota eller hindra införsel respektive vidare spridning av invasiva främmande arter i naturen. Med arter avses invasiva främmande växter i terrestra livsmiljöer samt invasiva främmande djur i akvatiska livsmiljöer, inklusive strand- och kustzoner liksom människoskapade miljöer och infrastruktur.

Läs mer och ansök via länken.

FORMAS - Centers for sustainable and competitive food-systems

To achieve the transition to sustainable, competitive food systems and to address the challenges facing society and the food sector, long-term research and innovation efforts, pooled skills and collaboration among stakeholders with different perspectives are needed. Interdisciplinary research is needed on issues that address the interactions and dependencies within the food system and that include the three dimensions of sustainability: environmental, social and economic. Not least, integrated measures are needed that contribute to knowledge-building and skills provision for stakeholders in the food system.

WHAT CAN YOU APPLY FOR?

Interdisciplinary centres for needs-driven research that strengthens the sustainability and competitiveness of the food system.

WHO CAN APPLY?

Groups of stakeholders in which the principal applying organisation is a university, college or research institute. Only multi-party applications, with business-sector participation, can receive funding.

HOW MUCH CAN YOU APPLY FOR?

A research centre can apply for a maximum of SEK 12 million per year for the initial four years.

Apply before: 2020-09-03 14:00

Read more and apply here.

Naturvårdsverket - LIFE: Sök bidrag till miljö, klimat och naturprojekt

LIFE är ett EU-bidrag som kan finansiera mellan 55–60 procent av den totala projektkostnaden för ett miljö-, klimat- eller naturprojekt.

EU-kommissionen har utlysning 1 gång per år under april månad. Utvärderingen av ansökningarna tar några månader och projektstart sker inom ett år efter inlämnad ansökan.

LIFE erbjuder sökanden en möjlighet att satsa på sina innovationer. Programmet stödjer projekt inom klimatbegränsning, klimatanpassning, resurseffektivitet, implementering av art- och habitatdirektivet och att nå EU:s mål för biologisk mångfald.

Utlysning 2020

För projekt som ska lämna in concept notes (miljö och resurseffektivitet och natur och biologisk mångfald) ska ansökningarna vara inne den 14 respektive den 16 juli och för projekt som ska lämna in en hel ansökan (klimat och integrerade projekt) ska ansökan vara inne den 6 oktober.

LIFE finansierar projekt inom följande projektområden

  • Miljö och resurseffektivitet (vatten, avfall, cirkulär ekonomi, energi etc.)
  • Klimatbegränsning
  • Klimatanpassning
  • NaturBiologisk mångfald

LIFE finansierar följande projekttyper

  • Pilot eller demonstrationsprojekt
  • Bästa praxis (bästa tillgänglig teknologi för att uppnå bättre resultat
  • Större regionala eller nationella miljö eller klimatprojekt

Läs mer på Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Sok-EU-finansiering/EUs-miljoprogram-LIFE/

FORMAS - Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Tvärvetenskapliga centrumbildningar för behovsmotiverad forskning som stärker livsmedelssystemets hållbarhet och konkurrenskraft.

VEM KAN SÖKA?

Utlysningen riktar sig till en grupp av aktörer där huvudsökande organisation ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. Endast flerpartsansökningar, med deltagande från näringslivet kan få finansiering.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Ett centrum kan söka max 12 miljoner kronor per år under initialt fyra år.

Sök senast: 2020-09-03 14:00

Läs mer och ansök via länken.

VINNOVA - International collaboration for innovations with actors in Brazil in collaboration with EMBRAPII

With this call, Vinnova wants to give Swedish actors such as companies or research institutes the opportunity to collaborate with Brazilian actors to carry out research and innovation projects starting in 2021.

What can you apply for?

Research and innovation projects together with Brazilian actors and EMBRAPII Institut.

Who can apply?

Swedish companies and research organizations, such as universities, colleges or research institutes.

How much can you apply for?

Vinnova can grant up to SEK 2 million per project and the total budget in this call for proposals is SEK 6 million. By this we mean to finance a maximum of 3 innovation projects. The support from Vinnova applies only to compensation for the Swedish players. The Brazilian players receive compensation from EMBRAPII Institut.

Important dates

Opens for application: 2 APR 2020
Last application date: 30 NOV 2020at 14:00
Decision given: 18 DEC 2020

Read more and apply via this link.

VINNOVA - Tackling sustainability, environmental and climate challenges in the mining and metals industry

Towards a sustainable development in the mining and metal extraction industry In this offer, we finance short-term pre-studies, full-scale innovation projects or pilot projects that meet the societal challenges defined in the STRIM agenda for sustainable mining and metal extraction.

What can you apply for?

You can apply for funding for shorter pre-studies, full-scale innovation projects or pilot projects that contribute to SIP STRIM’s objectives (see www.sipstrim.se)

Who can apply?

Pre-studies can be applied for by a single partner as long as the applicant can demonstrate industrial and/or societal relevance in the form of a letter of intent from at least one relevant company or non-research organization. Consortia applying for full-scale or pilot projects must consist of at least two partners from industry or other non-research organizations and one research organization

How much can you apply for?

Planned budget for the call is 20 MSEK. Maximum funding for a pre-study is 500 000 SEK and for full-scale innovation projects 10 MSEK. Full-scale and pilot projects may be granted up to 50% of eligible project costs and for pre-studies up to 75% of eligible project costs may be granted.

Important dates: 

Opens for application: 12 MAY 2020
Last application date: 5 NOV 2020 at 14:00
Decision given: 23 FEB 2021
Project allowed to start: 1 MAR 2021

Read more and apply via this link.

VINNOVA - Test your hypothesis – step 1 within BioInnovation: innovative projects of higher risk

In this offer, we support smaller research and innovation projects covering radical and innovative issues. The novelty and risk can be higher than in more traditional projects. For this offer, you can apply at any time during the year. There will be several assessment dates.

What can you apply for?

Projects aimed at verifying, confirming, or dismissing innovative innovations for a more comprehensive project.

Who can apply?

Primarily manufacturers, suppliers and users of bio-based materials, products and services, but also universities, colleges, research institutes and other relevant actors.

How much can you apply for?

A maximum of SEK 500,000 for a project. Projects must be co-financed by participating companies with the corresponding sum as applied for.

Important dates

In this offer you can apply at any time during the year. We will have several dates for collecting and assessing the proposals.

Opens for application: 30 APR 2019
Last application date: 8 SEP 2020 at 14:00

Read more and apply via this link.

Horizon 2020 - Efficient combination of Concentrated Solar Power and desalination (with particular focus on the Gulf Cooperation Council (GCC) region)

Focus area:Building a low-carbon, climate resilient future (LC)
Type of action: IA Innovation action
Deadline Model: single-stage
Planned opening date: 05 May 2020
Deadline: 01 September 2020 17:00:00 Brussels time

Specific Challenge:

Several arid and semi-arid regions of the world are highly dependent on desalination and the demand for desalination is projected to grow. Many of these regions have also an abundant solar resource, which is suitable for the application of Concentrated Solar Power (CSP). Several technical aspects need to be addressed to match the thermal cycle of a CSP plant to the energy needs of a desalination system in an effective way.

Read more here.

 

Horizon 2020 - Demonstration of innovative and sustainable hydropower solutions targeting unexplored small-scale hydropower potential in Central Asia

Focus area:Building a low-carbon, climate resilient future (LC)
Type of action: IA Innovation action
Deadline Model: single-stage
Planned opening date: 05 May 2020
Deadline: 01 September 2020 17:00:00 Brussels time

Specific Challenge:

The challenge is to demonstrate innovative solutions targeting unexploited small-scale hydropower potential in Central Asia that will contribute to solve the particular cross-border water and energy management challenges in the region. Therefore, the hydropower technological solutions will need to be socio-economically and environmentally sustainable and embedded in a forward-looking cross-border Water/Food/Energy/Climate nexus concept for this region.

Read more here.

VINNOVA Hypotesprövningar steg 1 inom Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk

I det här erbjudandet stödjer vi nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Ni kan söka det här erbjudandet vid valfri tidpunkt under året. Erbjudandet har flera bedömningstillfällen.

Vad kan ni söka för?

Projekt som syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt.

Vem kan söka?

I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 500 000 kronor för ett projekt. Projekt ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget.

Viktiga datum
Öppnar för ansökan: 30 APR 2019
Sista dag i ansökningsperiod: 5 MAR 2020kl 14:00
Sista ansökningsdag: 8 SEP 2020kl 14:00

Läs mer och ansök här.

Novo Nordisk Foundation Strategy

The Novo Nordisk Foundation’s vision is to contribute significantly to research and development that improves the lives of people and the sustainability of society. 

Read the Foundation Strategy.

Humbolt Scholarships for Post-Doctoral Training on Sustainable Development in Germany

Humbolt Scholarships for Post-Doctoral Training on Sustainable Development in Germany (all areas)

A Humboldt Research Fellowship for postdoctoral researchers allows you to carry out long-term research (6-24 months) in Germany. Applicants choose their own topic of research. Researchers from outside Germany at the beginning of their academic career with a completed doctorate in the last four years may apply.

Read more here. 

Page Manager: Jing Li

LU support

Research Services (Forskningsservice) funding assistance

Research Services give support to researchers concerning external research funding. We have a specific responsibility for the European Framework Programmes and American federal funding where we give support during the grant process, including advice and information on funding opportunities, preparation of applications, budget and reporting etc. We also work with the strategic research funding initiatives (e.g. Linné and SFO) and the grants of the Wallenberg foundations.

Please find contact information on Forskningsservice