lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Open Calls for Research Fundings

Vinnova - aktuella projekt

Sök finansiering hos VINNOVA - just nu finns ett 40-tal öppna erbjudanden. 

Akutbidrag 2018

Sista ansökningsdatum: OBS. Bidraget går att söka under hela året, senast 2018-11-08

Beslutsdatum: OBS. Beslut tas löpande under året, sista beslutsdag 2019-01-15

 

En ansökan för akutbidrag välkomnas från samtliga vetenskapliga discipliner; humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik samt inkluderar även de tvärvetenskapliga ansatserna, när det föreligger ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av data (t ex mätdata, insamling av prover) eller annat forskningsmaterial (t ex genom intervjuer, deltagande observationer). Det akuta behovet att säkerställa tillgänglighet av data/forskningsmaterial ska grunda sig på ett fenomen eller en oförutsägbar eller hastigt uppkommen situation som inte kunnat förutses och som inte kommer att upprepas. Formas akutbidrag är årligt återkommande.

 

Läs mer här 

Utlysning av medel för forskningssamarbete med Sydostasien inom bioekonomi

Utlysning av forskningsmedel inom Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation är nu öppen. Utlysningen adresserar de övergripande tematiska områdena bioekonomi och infektionssjukdomar. Inom ramen för denna utlysning stöder Formas forskningsprojekt som rör bioekonomi. Sista ansökningsdag är den 18 september 2018, kl 12 CET.

 

Formas deltar i ett s.k. Joint Funding Scheme (JFS) mellan Europa och medlemsländer i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Deltagande länder från Europa är Bulgarien, Polen, Sverige, Schweiz, Spanien och Turkiet. Från Sydostasien deltar Brunei Darussalam, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Myanmar och Thailand. Denna lista kan komma att uppdateras, varför regelbunden kontroll på utlysningens hemsida rekommenderas (se länk nedan).

 

Utlysningen syftar till att främja samarbete mellan forskargrupper i Europa och Sydostasien. För att komma i fråga för finansiering måste ett projekt ha minst tre ingående partners, varav minst en vardera från Europa respektive ASEAN-länderna (dvs. antingen två europeiska partners och en ASEAN-partner eller en europeisk partner och två ASEAN-partner). Finansiering kan beviljas för maximalt tre år (36 månader). Formas stöder svenska projektparter med totalt 12 miljoner kronor, max 3 miljoner kronor per projekt. Läs Formas allmänna anvisningar för sökande om berättigade kostnader och övrig information. Tidigaste projektstart är april 2019.

 

 

Läs mer här 

Formas stora kommunikationsutlysning

Sista ansökningsdatum: kl 14:00, 2018-09-04

Beslutsdatum: 2018-11-14

Formas har avsatt upp till 17 miljoner kronor till finansiering av kommunikationsprojekt om hållbarhetsforskning. Projektets ämne ska ligga inom Formas ansvarsområden och du kan söka upp till 3 miljoner kronor. Utlysningen öppnar den 14 juni 2018.

Inom Formas stora kommunikationsutlysning stödjer vi projekt som kommunicerar och populariserar forskning och forskningsresultat inom våra ansvarsområden - miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Syftet med utlysningen är att möjliggöra innovativa lösningar för att sprida kunskap om forskning och hållbarhet. Exempel på kommunikationsprojekt som kan komma att finansieras är; populärvetenskapliga seminarier, publikationer, spel, utställningar, filmproduktioner, digitala produktioner eller andra populärvetenskapliga aktiviteter.

Du kan söka: Företag (ej enskilda firmor), organisationer, universitet, högskolor, forskningsinstitut. Projekten måste ha minst en medverkande kommunikatör och minst en medverkande forskare med doktorsexamen.

Så mycket kan du söka: 500 000 -1 miljon kronor/år.

Projektets längd: 6 månader - 3 år.

Formas delar totalt ut: Upp till 17 miljoner kronor

Läs mer här 

Bidrag för forskningssamarbete och mobilitet mellan Sverige och Sydafrika

Sista ansökningsdatum: 2018-09-12

Beslutsdatum: Preliminärt 2019-02-15

Forskare verksamma i Sverige kan nu söka finansiering för omkostnader vid samarbete med forskare i Sydafrika i upp till tre år.

Utlysningen är ett samarbete mellan Formas, STINT, Vetenskapsrådet samt Forte på den svenska sidan, samt National Research Foundation på den sydafrikanska.

Ansvarig för utlysningarna i Sverige är STINT och sista ansökningsdag är 12 september 2018, klockan 15.00.

Mer information om utlysningen finns på STINTs webbplats.

Kontaktperson

Susanne Johansson, forskningssekretarare, Formas

Telefon: +46 (0)8 775 40 20

E-post: susanne.johansson@formas.se

Mobility Grants for Internationalisation (last day 28/9)

The aim of Mobility Grants for Internationalisation is to strengthen Swedish research and higher education by developing and establishing international partnerships. The programme supports projects of high scientific quality which are clearly contributing to the activities of participating institutions.

Applicants should have obtained their PhD as well as be employed and active at a Swedish university. Projects may last for up to three years. The proposed project must encompass at least one Swedish and at least one foreign party. The foreign party is required to co-fund the project with a corresponding amount applied for from STINT. Applicants may have on-going projects in the Initiation Grants programme, but otherwise there must not be any on-going STINT projects.

The ideal partnership project will have activities encompassing research as well as higher education, although STINT also accepts pure research partnerships. It is of particular importance for young researchers and doctoral students to participate in the exchanges. In this programme, STINT wants to encourage new collaborative patterns and will not prioritise long-standing partnerships. The partnership must be balanced, i.e. the benefits and the personnel exchange should not be primarily in one direction.

Applications will be assessed by experts, focusing on how the proposed international partnership fulfils the following three criteria: 1) contribution to the institutions’ internationalisation, 2) scientific quality and novelty and 3) planning and support. 

Please note that only scientific results from the last five years are taken into consideration for the assessment. The final result depends on a STINT decision. This call closes 15:00 CET, September 28th, 2018.

Page Manager: Jing Li