lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Open Calls for Research Fundings

FORMAS- Europeisk utlysning: Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources – BlueBio

Joint Programming Initiativet Friska och produktiva hav (JPI Oceans) gör en ny utlysning av forskningsmedel för europeiska samarbetsprojekt om Blue Bioeconomy - Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources (BlueBio).

Genom denna utlysning vill JPI Oceans främja europeiskt forskningssamarbete som syftar till att uppnå en hållbar och konkurrenskraftig blå bioekonomi inom Europa. Målet är att skapa kunskap om värdekedjorna för Blue Bioeconomy och förbättra överföringen av biobaserade produkter och tjänster från forskning, innovation och demonstration till produktion.

Projekten ska utforska innovativt, men ändå hållbart och klimatvänligt användande av akvatisk biomassa på olika trofiska nivåer, samt hållbar skörd och nya akvakulturproduktionssystem riktade mot en rad befintliga eller nya marknader och produkter (mat, foder, kemi, nutraceuticals, kosmetika, etcetera) under principen mat-i-första-hand. Målet är att skapa, testa, uppskatta och marknadsföra nya kunskapsintensiva produkter och tjänster från den akvatiska miljön, havs- eller sötvatten. Projekt kan också söka synergier med landbaserad produktion. Föreslagna projekt måste kunna visa medverkan från industrin.

Utlysningen omfattar fyra huvudsakliga teman:

 • Utforska nya resurser
 • Utforska utveckling inom fiske och vattenbruk
 • Utforska sektorsöverskridande synergier
 • Utforska bioteknik och informations- och kommunikationsteknologi

Utlysningen stöds av 16 länder inom Europa: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Kroatien, Tyskland, Island, Irland, Italien, Malta, Norge, Portugal, Rumänien, Spanien och Sverige, som bidrar med en total budget upp till 29,25 miljoner euro. Forskare som är baserade i andra länder kan delta med egna forskningsmedel.

Svenska finansiärer är Formas, som bidrar med ca 15 miljoner kronor och Västra Götalandsregionen som bidrar med 2,5 miljoner kronor under åren 2020 – 2022.

Datum

Öppnande av utlysning: 2018-12-17

Sista ansökningsdatum: 2019-03-17, 13.00 CET

Beslutsdatum pre-proposals: Maj 2019

Beslutsdatum pre-proposals: December 2019
Tidigaste start av projekt: 2020

Mer information och ansökan

För ytterligare information och ansökan se BlueBios webbsida för utlysningen

VINNOVA - Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför finansierar vi i Utmaningsdriven innovation (UDI) samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

VAD KAN NI SÖKA FÖR?
Vidareutveckling av en idé och aktörskonstellation. Genomförandetid är cirka 9 månader.

VEM KAN SÖKA?
Konstellationer bestående av minst tre projektparter.

HUR MYCKET KAN NI SÖKA?
Max 500 000 kronor. Stödnivån är max 80 procent.

Ansök senast: 30 Jan 2019 kl 14:00

Vad handlar erbjudandet om?

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Samverkansprojekten ska stärka svensk konkurrenskraft genom hållbar tillväxt och affärsnytta eller leda till ökad samhällsnytta. Alla projekt är en viktig del i den samhällstransformation som behövs och ansökan ska tydligt påvisa hur ni bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ni arbetar till exempel med att minska klimatpåverkan genom omställningen till en hållbar industri, produktion och konsumtion eller en fossilfri transportsektor. Utveckling av attraktiva och hållbara städer och välfärdsinnovationer som leder till god hälsa för alla och minskat utanförskap är exempel på andra utmaningsområden.

Finansieringen sker i tre steg. Detta är det första steget. 

Er idé:

 • möter samhällsutmaningar med ett systemperspektiv
 • är innovativ och behovsdriven
 • har potential att skapa hållbar tillväxt och samhällsnytta genom att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030
 • utformas med ett jämställdhetsperspektiv

Läs mer och ansök via länken.

FORMAS - Europeisk utlysning: Källor, spridning och påverkan av mikroplast i den marina miljön

Sista ansökningsdatum: Kl 12.00, 2019-02-28

Beslutsdatum: 2019-08-31

Joint Programming Initiativet Friska och produktiva hav (JPI Oceans) gör en andra utlysning av forskningsmedel för europeiska samarbetsprojekt om mikroplast i havet. Utlysningen görs av tolv medlemsländer tillsammans med Brasilien.

Genom denna utlysning vill JPI Oceans främja europeiskt och transatlantiskt forskningssamarbete inom detta område och bidra till genomförandet av de regionala havskonventionerna, av Belém Statement* samt G7, G20 och FN: s mål att minska mängden föroreningar av (mikro) plastförorening i haven.

Baserat på resultaten från den tidigare utlysningen "Ecological aspects of microplastics in the marine environment" och från andra vetenskapliga publikationer omfattas utlysningen av fyra huvudsakliga teman:

Identifiering, karaktärisering och kvantifiering av huvudsakliga källor – särskilt mekanismer och tidsskalor för fragmentering plast

Nya metoder för provtagning och analys i vatten, sediment och biota, med särskilt fokus på de minsta storleksfraktionerna och mätningar in situ.

Övervakning och kartläggning av mikroplaster i den marina miljön och dess effekter på den marina miljön.

Metoder att minska mängden plast som släpps ut i den marina miljön genom verktyg som nya återvinningsmetoder, större medvetenhet hos allmänheten, stödja beteendeförändringar och socioekonomiska analyser.

 

Belgien, Brasilien, Estland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Italien, Malta, Norge, Portugal, Spanien och Sverige bidrar med en total budget upp till 9,2 miljoner euro. Forskare som är baserade i andra länder kan delta med egna forskningsmedel.

Svensk finansiär är Formas som bidrar med ca 15 miljoner kr under åren 2020 – 2022.

För ytterligare information och ansökan, se JPI Oceans webbsida för utlysningen.

Information om den tidigare utlysningen "Ecological aspects of microplastics in the marine environment" finns här.

Ansvarig kontaktperson Formas:
Petra Wallberg, forskningssekreterare
Telefon: +46(0)8-7754127, +46(0)72-2056295
E-post: petra.wallberg@formas.se

SI - Seed funding for projects in the Baltic Sea region

 • Seed funding up to SEK 500,000 
 • Up to 1.5 years
 • Deadline 5 February 2019

 

Would your organisation like to start or expand collaborations that contribute to sustainable economic, environmental or social development in the Baltic Sea region? The Swedish Institute has now launched a new call for seed funding. 

Organisations based in Sweden can apply for seed funding from the Swedish Institute in order to cooperate with organisations in the Baltic Sea Region countries and organisations in the EU’s Eastern Partnership countries.

Basic facts about seed funding from the Swedish Institute:

 • The main applicant has to be based in Sweden
 • Seed funding projects can include the following countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Germany, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Russia, Sweden and Ukraine
 • A partnership has to include actors from at least three countries. For more detailed conditions of the participation of specific countries and partnership composition see the website of the Swedish Institute.
 • A project can apply for a maximum of SEK 500,000
 • A project can run for no longer than 18 months.

The call is open and closes 5 February 2019.

More information about seed funding can be found on the website of the Swedish Institute.

 

VINNOVA: Hypotesprövningar steg 1 inom BioInnovation: nyskapande projekt med högre risk

Öppnar: 4 DEC 2018. 
Ansök senast: 5 MAR 2019 kl 14:00
Beslut meddelas: 10 APR 2019

I det här erbjudandet stödjer VINNOVA nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.

Vad handlar erbjudandet om?

Syftet med hypotesprövningsprojekt är att vara risktagande och fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Antingen är idén tekniskt nyskapande och banbrytande med stor marknadsmässig potential, eller så är idén kommersiellt nyskapande och har tydligt kundfokus med potential att snabbt nå marknad.

Projekt i hypotesprövning steg 1 syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt.

Projekt i hypotesprövning steg 1 finansierar inte stegvis produkt- eller processutveckling.

VEM KAN SÖKA?

I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer.

VAD KAN NI SÖKA FÖR?

Projekt som syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt.

Läs mer och hitta kontaktuppgifter via denna länken.

Indo-Swedish joint network grant

The aim of this grant is to support new or existing Indo-Swedish collaborative groups that in the longer perspective may develop into long-term collaborations. The collaborations shall be based on the principle of mutual benefit, equality and commonly set objectives.

The Indo-Swedish Joint Research Programme was initiated by the Indian and Swedish governments in order to support research of the highest scientific quality in the areas of medicine and health and the natural and engineering sciences. The programme supports cutting-edge basic research that brings together faculty and young researchers from Sweden and India. The program is financed by the Swedish Research Council and the Department of Science and Technology (DST) in India on the principle of reciprocity, parity and activity matching funding.

The Swedish Research Council and DST will have joint administration of the call and make a joint decision by using both Swedish and Indian evaluators.

Type of call: Research Collaboration funding

Subject area: Natural and Engineering Sciences

Focus and call objectives: Applications concern joint research collaborations between India and Sweden within any or both of the two sub focuses Computer science and Material science

Applicant: Individual researcher active in Sweden in collaboration with a researcher active in India.

Participating researchers: Text

Grant period: 2 years

Grant amount: 350 000 SEK per year for the Swedish researcher

Publication of grant award: No later than April 2019

Start of grant period: September 2019

Read more via this link.

FORMAS - Forskning om hållbara hav

Belmont Forum i samarbete med Future Earth och JPI Oceans lanserar härmed en utlysning i syfte att stödja globala samarbeten mellan forskare och andra experter för att finna lösningar som främjar hållbart användande av världens hav och för att förstå och minska de negativa effekterna från klimatförändringar. 3f

Denna utlysning, en så kallad Collaborative Research Action (CRA), avser att bidra till innovativa lösningar på utmaningar inom FN:s fjortonde mål för global hållbar utveckling: Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Eftersom utmaningen är komplex, behövs integrerade, interdisciplinära och tvärsektoriella ansatser, som sammanför forskare från humaniora, samhälls- och naturvetenskap, såväl som företrädare för resursanvändare, industri, medborgarorganisationer och beslutsfattare. De sökande projektkonsortierna ska inrikta sig mot ett eller båda av följande ämnen:

Ämne 1 – Vägar mot ett hållbart och jämlikt nyttjande av haven

Ämne 2 – Förståelse för och minskad påverkan från klimatförändringar

Sista datum för föransökningar är den 31 januari 2019.

In english: Research Action on Transdisciplinary Research for Ocean Sustainability

Läs mer och ansök via länken.

Humbolt Scholarships for Post-Doctoral Training on Sustainable Development in Germany

Humbolt Scholarships for Post-Doctoral Training on Sustainable Development in Germany (all areas)

A Humboldt Research Fellowship for postdoctoral researchers allows you to carry out long-term research (6-24 months) in Germany. Applicants choose their own topic of research. Researchers from outside Germany at the beginning of their academic career with a completed doctorate in the last four years may apply.

Read more here. 

Wallenberg Foundation – project grants

Read an overview.

The Knut and Alice Wallenberg Foundation

Grants for research projects with high research potential, usually of a basic research nature and focused on a single research issue. Projects within new research fields, above all of a boundary-crossing nature, are prioritised. The project should preferably be within science, engineering and medicine.

Deadline April 1, every year. 

Read more.

The Wallenberg Academy Fellows programme

The programme is open to researchers in all academic disciplines: medicine, engineering, natural sciences, social sciences and humanities/religious studies, and the interfaces between them. Nominated researchers must have obtained their doctoral degrees after 1 January 2010.

The aim of the programme is to support basic research at the highest level. The target group is early- career researchers with the potential to develop into the outstanding researchers and research leaders of the future.

The call is announced in 2018 with deadline 15 February 2019.

Internal management rules. 

Wallenberg Scholars

The programme is open to researchers in all academic disciplines. However, the foundation will primarily select researchers in the prioritised fields of science, engineering and medicine.

Internal management rules. 

STIAS Fellowships for Swedish researchers (all areas)

Stellenbosch Institute for Advanced Study STIAS i Sydafrika är ett fristående men med Stellenbosch University nära lierat forskningsinstitut vid vilket framstående forskare inbjuds att vistas 1-3 månader eller mer. Tanken är att i en stimulerande miljö få tid att ostört arbeta med sin egen forskning. Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse finansierar fellowships vid STIAS för svenska forskare. Fellows ska vistas vid STIAS minst en månad, gärna 3 månader eller mer, men det behöver inte vara sammanhängande. Fellowships vid STIAS erhålls genom inbjudan från STIAS ledning, men MMW kan nominera svenska forskare för inbjudan. Intresserade uppmanas kontakta professor Kåre Bremer, kare.bremer@su.se, telefon 0733-669169. För mer information om vistelse vid STIAS kontakta gärna någon av de LU forskare som varit där: Christopher Edling, Anna Hultgårdh, Lars Larsson, Jan Nilsson, Erik Svensson, Sven Åberg

Mer information om STIAS

Horizon 2020: Work programmes with calls for the years 2018-2020

Contact the EU team at Research Services for information and support in Horizon 2020


Horizon 2020: Work programmes with calls for the years 2018-2020 

You can find them here under the heading Work programmes – 2018-2020 – Main WP.

At Research Services we help you to find calls for proposals, give advice during the application phase, project budgeting and give help and advice with reporting. We are happy to give presentations on H2020 for your department or research group. We also arrange seminars and workshops on  H2020 sub-programs, they will be posted on our webpage and in this newsletter. 
 
We have thematic email lists where you will receive the specific work programmes and latest information on the sub-programme directly. Register here.
 
There are planning grants from Lund University when applying for a H2020 project with three or more partners. There are also planning grants from Swedish funding agencies. For more information on planning grants, read further down.


European Commission information events on Horizon 2020 calls
European Commission Horizon 2020 Events Calendar
 
Vinnova Information events on Horizon 2020
National Contact Points, Programme Committee experts and Project Officers from the European Commission provide you with the latest information on the 2018-2020 H2020 Work Programme. You will also get to meet evaluators and representatives from ongoing H2020 projects who share their experiences. Several of the information meetings are held in English. All meetings are web casted, see the VINNOVA site.  

Current Horizon 2020 issues

ERC calls
Starting Grant call 2019  (researchers awarded their PhD 2-7 years prior to 1 January 2019):                
Deadline: 17 October 2018

Consolidator Grant call 2019 (researchers awarded their PhD 7-12 years prior to 1 January 2019):
Deadline: 7 February 2019

Advanced Grant call 2018 (established senior researchers):
Deadline: 30 August 2018

Synergy Grant call 2019
Deadline: 8 November 2018

Proof of Concept Grants call 2019
Deadline: 2 January, 25 April, 19 September 2019


Always contact Research Services if you are planning to apply for an ERC grant

Are you planning to apply for an ERC Synergy Grant in the 2019 call?
Please contact sophie.hyden_picasso@fs.lu.se or teresia.rindefjall@fs.lu.se i
f you will participate as a Principal Investigator in an ERC SyG proposal. We provide information and support and administer the mandatory internal process for ERC applicants. 

 

Vinnova - aktuella projekt

Sök finansiering hos VINNOVA - just nu finns ett 40-tal öppna erbjudanden. 

Akutbidrag 2018

Sista ansökningsdatum: OBS. Bidraget går att söka under hela året, senast 2018-11-08

Beslutsdatum: OBS. Beslut tas löpande under året, sista beslutsdag 2019-01-15

 

En ansökan för akutbidrag välkomnas från samtliga vetenskapliga discipliner; humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik samt inkluderar även de tvärvetenskapliga ansatserna, när det föreligger ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av data (t ex mätdata, insamling av prover) eller annat forskningsmaterial (t ex genom intervjuer, deltagande observationer). Det akuta behovet att säkerställa tillgänglighet av data/forskningsmaterial ska grunda sig på ett fenomen eller en oförutsägbar eller hastigt uppkommen situation som inte kunnat förutses och som inte kommer att upprepas. Formas akutbidrag är årligt återkommande.

 

Läs mer här 

Page Manager: Jing Li

LU support

 Research Services (Forskningsservice) funding assistance

Research Services give support to researchers concerning external research funding. We have a specific responsibility for the European Framework Programmes and American federal funding where we give support during the grant process, including advice and information on funding opportunities, preparation of applications, budget and reporting etc. We also work with the strategic research funding initiatives (e.g. Linné and SFO) and the grants of the Wallenberg foundations.

Please find contact information on Forskningsservice