lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Open Calls for Research Fundings

VINNOVA Cirkulär och biobaserad ekonomi - Från teori till praktik

I det här erbjudandet finansierar vi projekt som utreder policy- och beteendefrågor som underlättar omställningen till en biobaserad och/eller cirkulär ekonomi.

Vad kan ni söka för?

Projekt som finansieras ska utreda hinder och möjligheter för att driva på omställningen till en cirkulär och/eller biobaserade ekonomi.

Vem kan söka?

Aktörskonstellationer av minst 3 parter (juridiska personer) som har förmåga till och intresse av att i samverkan bidra till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnovas bidrag täcker som högst 80% av projektets totala stödberättigande kostnader där maximalt bidrag per projekt är 1 miljon kronor.

Viktiga datum
Öppnar för ansökan: 11 DEC 2019
Sista ansökningsdag: 27 FEB 2020 kl 14:00
Beslut meddelas: 23 APR 2020
Projekt får starta: 24 APR 2020

Läs mer och ansök här.

VINNOVA Hypotesprövningar steg 1 inom Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk

I det här erbjudandet stödjer vi nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Ni kan söka det här erbjudandet vid valfri tidpunkt under året. Erbjudandet har flera bedömningstillfällen.

Vad kan ni söka för?

Projekt som syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt.

Vem kan söka?

I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

Högst 500 000 kronor för ett projekt. Projekt ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget.

Viktiga datum
Öppnar för ansökan: 30 APR 2019
Sista dag i ansökningsperiod: 5 MAR 2020kl 14:00
Sista ansökningsdag: 8 SEP 2020kl 14:00

Läs mer och ansök här.

VINNOVA Smart Built Environment: Digitalisation and industrialisation for a sustainable built environment

The programme Smart Built Environment is now announcing grants for continued digitalisation and industrialised construction in the built environment. We would like the grant applications to clearly address the global sustainability challenges and contribute to innovations in processes, forms of cooperation, business models and technology.

What can you apply for?

Apply for research and innovation projects that contributes to a more resource efficient and sustainable built environment using the possibilities of digitalisation.

Who can apply?

The call is addressed to consortia of companies, public organisations, universities and research institutes. At least two parties must participate in the application.

How much can you apply for?

500 000 SEK to 4 million SEK

Important dates
Opens for application: 12 NOV 2019
Last application date: 5 FEB 2020
Decision given: 27 MAY 2020

Read more and apply here.

VINNOVA RE: source - Developing solutions for sustainable use of plastics - Step 2 Collaboration project

Search support for project which aims to develop solutions with great potential to contribute to the sustainable use of plastics. Within the RE: Source innovation program, the Swedish Energy Agency, Vinnova and Formas announce approximately SEK 15 million.

What can you apply for?
The focus of the call is the development of solutions enabling systemic changes towards sustainable use of plastics. Tests, on a limited scale, e.g. on a laboratory scale and with a limited number of key stakeholders, are expected to be part of the projects of this call.

Who can apply?

All organisations that can contribute to the aim of the call can apply. This includes, for instance, companies, public sector, universities, research institutes and other organisations with activities related to the innovation area.

How much can you apply for?

Maximum granted funding is 3 million kronor per project. Maximum coverage level of total project costs is 50%.

Important dates
Opens for application: 12 NOV 2019
Last application date: 28 JAN 2020
Decision given: 15 MAY 2020

Read more and apply here.

 

SSF Sweden-Taiwan Collaborative Research

SSF announces SEK 30 million for one to three framework project(s) each involving 4-6 research groups from Sweden and Taiwan for a period of 5-6 years. The call aims to stimulate bilateral collaborative interdisciplinary research of the highest international quality within the areas of Natural Science, Engineering Sciences or Medicine, for the betterment of society.

SSF has since a number of years established bilateral reserach cooperation with Japan and South Korea. In order to further strengtehn Sweden´s position in a dynamic region, it is strategic to promote research exchange also with Taiwan. 

FORMAS - Ekonomiska och finansiella drivkrafter för klimatet

VAD KAN DU SÖKA FÖR?
Forskningsprojekt om de ekonomiska och finansiella systemens betydelse för och möjligheter till att bidra med lösningar till klimatutmaningarna.

VEM KAN SÖKA?
Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen och vara verksam vid svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?
Maximalt 10 miljoner kronor för en projekttid på upp till fyra år.

Öppnar för ansökningar: 2019-11-14 14:00
Sista ansökningsdatum: 2020-01-30 14:00

Information om utlysningen
Samhället står inför en stor omställning för att minska utsläppen av växthusgaser radikalt på kort tid och samtidigt förbereda våra samhällen på de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra. En viktig pusselbit i detta arbete är ökad kunskap om de ekonomiska och finansiella systemens roll i att möta klimatutmaningarna. 

Utlysningen vänder sig till disputerade forskare som är verksamma vid universitet, högskolor och forskningsinstitut och består av två inriktningar: (1) Ekonomins roll i klimatomställningen och (2) Finanssektorn och klimatet. För ett projekt kan maximalt 10 miljoner kronor sökas och den totala budgeten för utlysningen är upp till 80 miljoner kronor. Utlysningen genomförs inom det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Läs mer och hita kontaktuppgifter via länken.

FORMAS - Realising the global sustainable development goals

Formas is planning a call for proposals for major projects that will conduct research that is highly relevant to the UN’s global sustainable development goals in Agenda 2030. In this call, Formas encourages researchers to provide major steps forward within their research fields that can guide society towards transformative changes that will help to achieve these global goals. The total budget for this call is SEK 100 million.

WHAT CAN YOU APPLY FOR?
Research projects that are highly relevant to the UN’s global sustainable development goals in Agenda 2030. The project duration is a maximum of four years.

WHO CAN APPLY?

Principal applicants must have completed their doctorate degree and be affiliated with a Swedish university, college, research institute or government agency that has a research assignment.

HOW MUCH CAN YOU APPLY FOR?

A maximum of SEK 20 million per project.

DATES
Open for applying: 2019-10-11 14:00
Last day of application: 2020-02-06 14:00

Read more.

FORMAS - Spatial planning for transition (Stage 1)

WHAT CAN YOU APPLY FOR?
Planning grants for preparatory work on developing projects as well as for initiating and developing collaborative partnerships, both interdisciplinary and between academia and practitioners.

WHO CAN APPLY?
Principal applicants must be currently associated with a Swedish university, college, research institute or government agency with a research assignment and must have received their doctorate degree. Collaboration between academic researchers and practitioners is expected to be included in the project. Municipalities and other public organisations can apply for funding as co-applicants.

HOW MUCH CAN YOU APPLY FOR?
The budget for Stage 1 is 10 million Swedish kronor. The target amount is maximum SEK 500,000 per project. The total budget for the call is SEK 130 million.

FOCUS
Apply for a grant for projects that contribute to knowledge development and sustainable solutions that can be used in spatial planning in order to transition into a sustainable society. The call has two stages. In the first stage, you can apply for a planning grant for preparatory work on developing projects as well as initiating and developing collaborative partnerships, both interdisciplinary and between academia and practitioners.

PRELIMINARY DATES
Open for applying: 2019-11-07 14:00
Last day of application: 2020-01-14 14:00

Novo Nordisk Foundation Strategy

The Novo Nordisk Foundation’s vision is to contribute significantly to research and development that improves the lives of people and the sustainability of society. 

Read the Foundation Strategy.

FORMAS Samhällsplanering för omställning (steg 1)

Sök för projekt som bidrar till kunskapsutveckling och hållbara lösningar som kan användas i samhällsplanering för att ställa om till ett hållbart samhälle. Utlysningen sker i två steg. I det första steget kan du söka för planeringsbidrag för förberedande arbete med att utveckla projekt samt initiera och utveckla samarbeten, såväl tvärvetenskapliga som mellan akademi och praktik.

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Planeringsbidrag för förberedande arbete med att utveckla projekt samt initiera och utveckla samarbeten, såväl tvärvetenskapliga som mellan akademi och praktik.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska vara verksam vid svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag och ha avlagt doktorsexamen. Samverkan mellan akademi och användare förväntas ingå i projekten. Kommuner och andra offentliga organisationer kan söka medel som medsökande.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Budget för steg 1 är 10 miljoner. Planerat riktvärde är upp till 500 000 kronor per projekt. Utlysningens totala budget är upp till 130 miljoner kronor.

Viktiga datum:
Öppnar för ansökningar: 2019-11-07 14:00
Sista ansökningsdatum: 2020-01-14 14:00

Läs utlysningstexten och se kontaktuppgifter via länken.

FORMAS Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen

Formas planerar en kommande utlysning för stora projekt som ska bedriva forskning med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. I denna utlysning vill Formas uppmuntra forskare att ta stora kliv i sina forskningsfält som kan vägleda samhället mot transformativa förändringar för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen. Utlysningens totala budget är 100 miljoner kronor.

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Projektens längd kan vara maximalt fyra år.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen och vara verksam vid svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maximalt 20 miljoner kronor per projekt.

Viktiga datum:
Öppnar för ansökningar: 2019-10-11 14:00
Sista ansökningsdatum: 2020-02-06 14:00

Läs utlysningstexten och se kontaktuppgifter via länken.

Humbolt Scholarships for Post-Doctoral Training on Sustainable Development in Germany

Humbolt Scholarships for Post-Doctoral Training on Sustainable Development in Germany (all areas)

A Humboldt Research Fellowship for postdoctoral researchers allows you to carry out long-term research (6-24 months) in Germany. Applicants choose their own topic of research. Researchers from outside Germany at the beginning of their academic career with a completed doctorate in the last four years may apply.

Read more here. 

Page Manager: Jing Li

LU support

Research Services (Forskningsservice) funding assistance

Research Services give support to researchers concerning external research funding. We have a specific responsibility for the European Framework Programmes and American federal funding where we give support during the grant process, including advice and information on funding opportunities, preparation of applications, budget and reporting etc. We also work with the strategic research funding initiatives (e.g. Linné and SFO) and the grants of the Wallenberg foundations.

Please find contact information on Forskningsservice