lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Open Calls for Research Fundings

Naturvårdsverket - Utlysning av forskningsmedel om kumulativa effekter

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in forskare att söka medel för forskningsprojekt på upp till 5 miljoner kronor fördelat på upp till tre år (2020–2022). Total budget för utlysningen är cirka 30 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 3 september 2019.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vill med denna utlysning stödja forskning som ökar kunskapen om kumulativa effekter på miljön med fokus på metodutveckling och analysverktyg.

Med begreppet kumulativa effekter avses här miljöeffekter orsakade av flera påverkansfaktorer där en eller flera mänskliga aktiviteter, verksamheter eller miljöprocesser är inblandade. Förhållandet mellan exponering och effekt kan vara antingen additivt, synergistiskt eller motverkande:

>Läs mer om kumulativa effekter

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in forskare att söka medel för forskningsprojekt på upp till 5 miljoner kronor fördelat på upp till tre år (2020–2022). Total budget för utlysningen är cirka 30 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 3 september 2019.

Vi välkomnar både ämnesspecifika och tvärvetenskapliga projekt. Vi ser gärna att ansökningar föreslår forskningsprojekt med aktiva samarbeten mellan forskningen och det omgivande samhället.

Läs mer och ansök här.

Naturvårdsverket - Utlysning av forskningsmedel för våtmarkers ekosystemtjänster

Naturvårdsverket bjuder in enskilda forskare eller forskargrupper att söka medel för forskningsprojekt på upp till 5 miljoner kronor fördelat på upp till tre år (2020–2022). Målsättningen är att bevilja flera projekt inom området. Total budget på utlysningen är cirka 30 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 3 september 2019.

De ekosystemtjänster utlysningen prioriterar är våtmarkernas vattenhushållning, balans av vattenflöden och/eller grundvattenbildning som en del av klimatanpassningen, samt retention av metaller.

Utlysningen har två delsatsningar. Del A gäller våtmarker som en naturbaserad lösning för klimatanpassning. Del B gäller våtmarkers möjligheter att förhindra läckage av metaller och/eller begränsa negativa effekter av sådana läckage.

Naturvårdsverket bjuder in enskilda forskare eller forskargrupper att söka medel för forskningsprojekt på upp till 5 miljoner kronor fördelat på upp till tre år (2020–2022). Målsättningen är att bevilja flera projekt inom området. Total budget på utlysningen är cirka 30 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 3 september 2019.

Läs mer och ansök här. 

FORMAS - Ökad rörlighet mellan akademi och praktik

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut kan söka medel för att genomföra projektarbete vid ett företag eller en organisation. En anställd vid ett företag eller en organisation kan också söka medel för att delta i forskningen vid universitet, högskola eller forskningsinstitut.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten och forskningsinstitut kan söka för att antingen själva vara på ett företag eller en organisation eller för att ta emot en person från ett företag eller organisation.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maximalt 1 miljon kronor för en period om 6-24 månader. Aktivitetsgraden i projektet kan variera.

Sök senast: 2019-06-04 14:00

Formas utlyser nu medel för ökad rörlighet mellan akademi och praktik. Syftet med utlysningen är att bidra till ökad samverkan mellan forskning och det övriga samhället samt till ökad kunskap och användning av forskningsresultat hos företag och offentliga eller privata organisationer.

Utlysningen är gemensam för Formas tre nationella forskningsprogram för Klimat, Hållbart Samhällsbyggande samt Livsmedel.

Läs mer och se full utlysningstext via länken.

FORMAS - Akutbidrag 2019

Sök senast: 2019-11-05 00:00

Akutbidrag för att säkerställa framtida tillgänglighet av data 2019.

En ansökan för akutbidrag välkomnas från samtliga vetenskapliga discipliner;

humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik samt inkluderar även de tvärvetenskapliga ansatserna, när det föreligger ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av data (t ex mätdata, insamling av prover) eller annat forskningsmaterial (t ex genom intervjuer, deltagande observationer). Det akuta behovet att säkerställa tillgänglighet av data/forskningsmaterial ska grunda sig på ett fenomen eller en oförutsägbar eller hastigt uppkommen situation som inte kunnat förutses och som inte kommer att upprepas. Formas akutbidrag är årligt återkommande.

Bidrag kan sökas för

Kostnader för att genomföra insamlingen av data/forskningsmaterial: löner till forskare, doktorander eller teknisk personal samt relevanta driftskostnader som exempelvis förbrukningsartiklar och resor samt övriga kostnader.

Kostnader för sådan bearbetning och analys av data/forskningsmaterialet som behövs för att säkerställa möjligheterna att använda det i framtiden.

Kostnader för deltagande i konferenser och publicering i tidskrifter beviljas inte för ett akutbidrag.

 

VINNOVA - Innovationer för en klimatneutral framtid

VAD KAN NI SÖKA FÖR?

Kreativa och banbrytande idéer kring hur vi kan nå ett klimatneutralt samhälle inom områdena miljö, transport och hållbara städer.

VEM KAN SÖKA?

Utlysningen riktar sig till offentliga organisationer, företag, ideella organisationer och forskningsorganisationer. Aktörskonstellationerna ska bestå av minst två parter varav minst en ska vara en forskningsorganisation.

HUR MYCKET KAN NI SÖKA?

Maximalt bidragsbelopp är satt till 6,5 miljoner kronor. Stödnivån är max 100 procent.

Datum:
Ansök senast 11 Juni, kl 14:00
Beslut meddelas 14 Okt.
Projekt får starta 15 Okt.

Vilka projekt kan få finansiering?

Omställningen till ett klimatneutralt samhälle kommer kräva utveckling inom en mängd områden med såväl indirekt som direkt påverkan på klimatet. Här är några exempel på vilka frågeställningar som adresserar utlysningens övergripande målsättning:

Miljö

Policy- och beteendefrågor som främjar omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi, i dessa frågor inkluderas även regelverk, styrmedel, affärsmodeller, incitamentsstrukturer och konsumtionsbeteenden.

Hur bank- finans- och försäkringsbranschen kan stödja övergången till en klimatneutral och cirkulär ekonomi. För att möjliggöra och accelerera förändringen inom dessa områden krävs nya sätt att bedöma, värdera och hantera risker och möjligheter.    

Transport

I en Europa-jämförelse rankas det svenska järnvägssystemets tillförlitlighet lågt. Hur kan dess kvalitets- och störningsbrister förebyggas?

De förbättringsåtgärder som gjorts på senare år inom kollektivtrafiken har i många fall lett till kraftigt ökade kostnader som inte motsvaras av intäktsökningar. Vad kan göras för att bryta utvecklingen av kollektivtrafikens skenande kostnader som är ohållbart på sikt? 

Hållbara städer

Hur kan bostäder och stadsmiljöer göras hållbara utifrån ett ekonomiskt och socialt perspektiv samtidigt som dess klimatavtryck minskas radikalt? För att nå hit behövs nya gröna affärsmodeller som bidrar till en omställning till klimatneutrala och inkluderande städer.

Hur kan universell utformning integreras i tidiga skeden av stadsutvecklingsprocessen, för att bidra till att skapa inkluderande, trygga och klimatneutrala städer?

Läs mer och se full utlysningstext här. 

NordForsk - Call for proposals: Sustainable Urban Development and Smart Cities

NordForsk; the Academy of Finland; Formas, the Swedish Research Council for Sustainable Development; Forte, the Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare; the Swedish Energy Agency and the Research Council of Norway are issuing a call for proposals under the Nordic Research Programme on Sustainable Urban Development and Smart Cities. The call has a budget of NOK 50 million and the deadline for the call for proposals is 4 June 2019.

The aim of the Nordic Programme on Sustainable Urban Development and Smart Cities is to promote cooperation between the knowledge communities in the Nordic countries, in order to enhance opportunities and address challenges relating to sustainable urban development and smart cities. The main objectives of the programme are to enhance Nordic research collaboration and to fund excellent research with impact within and beyond academia.

The programme is now issuing a one-phase call for proposals for research projects. The overarching aim of the call is to address challenges of urban and regional life in cities of all sizes through thorough analysis and use of essential knowledge for successful implementation.

The new call has two overarching perspectives:

 • Integration of different dimensions of urban sustainability in the framework of the UN Sustainable Development Goals
 • Co-production – a way to extend research activities to bridge gaps between knowledge, understanding, and action

The call focuses on the following targeted themes:

 • Challenges to basic human needs (e.g. water, food, renewable energy, waste management, and fossil-free transport systems) and scaling of these solutions
 • Inclusiveness and equal opportunities as preconditions for human well-being and sense of identity
 • Heritage, decision structures and planning processes
 • Physical-, mental-, and economic barriers; segregation and urban structures
 • Global change (including climate change) and local urban life
 • The balance of powers and shared understanding in urban planning

This call is an activity under the Nordic Programme on Sustainable Urban Development and Smart Cities, and it has a budget of NOK 50 million. The maximum funding that may be sought per project is NOK 12.5 million. Four research projects are expected to be funded. Funding will be granted for up to four years.

Deadline for the call for proposals: 4 June 2019.

Contact information:

Kyösti Lempa, Senior Adviser
kyosti.lempa@nordforsk.org
+47 948 86 536

Anna Herou, Senior Adviser
anna.herou@nordforsk.org
+47 480 63 139

 

FORMAS - Forskning om hållbara hav, Steg 2

Sök senast: 2019-08-27 23:00

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Lösningar som främjar hållbart nyttjande av världens hav samt för att förstå och minska de negativa effekterna från klimatförändringar.

VEM KAN SÖKA?

Utlysningen riktar sig till tvärvetenskapliga forskningsprojekt med deltagare från flera olika länder.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Svenska deltagare i ett forskningssprojekt kan sammanlagt söka 3-4 miljoner kronor över tre år.

Detta är en global utlysning inom Belmont Forum i fas två, där projektförslag nu utvärderas för att eventuellt bjudas in att inlämna fullständiga projektansökningar. Belmont Forum i samarbete med Future Earth och JPI Oceans genomför denna utlysning för att stödja globala samarbeten mellan forskare och andra experter för att finna lösningar som främjar hållbart användande av världens hav och för att förstå och minska de negativa effekterna från klimatförändringar.

Totalt bidrar 16 finansiärer från 14 länder i denna utlysning med medel och in-kind bidrag motsvarande ungefär 16 miljoner euro.

Dessa utmaningar är naturligtvis mycket komplexa och kräver därför verkligt transdisciplinära ansatser med forskare från

 • samhällsvetenskap/humaniora/ekonomi
 • naturvetenskap/ teknologi
 • företrädare för samhället och dess organisationer

Projekten ska redan i planeringsstadiet integrera användare och intressenter genom så kallad co-design, co-development och co-implementation.

Ett viktigt kriterium är att varje konsortium ska ha stöd från minst tre deltagande finansiärer, från tre olika länder och med relevant global geografisk spridning. Konsortiepartners som inte är berättigade till stöd från de deltagande finansiärerna kan delta i projektet på egen bekostnad.

Denna utlysning avser att stödja medelstora forskningsprojekt med en varaktighet på 3–4 år. Ansökningsprocessen omfattar två steg, som inleds med en obligatorisk registrering och beskrivning av projektet (föransökan), varefter utvalda projekt bjuds in att inlämna en fullständig ansökan.

Läs mer och ansök.

Naturvårdsverkets nya utlysningar av bidrag

Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Nu finns det två bidrag att ansöka senast 13 maj 2019.

Naturvårdsverkets nya utlysning av bidrag till läkemedelsrening - sista ansökningsdatum den 13 maj 2019.

Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Utlysningen av bidrag till investeringar för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk, är en del av uppdraget. Sista ansökningsdatum är den 13 maj 2019.

Naturvårdsverkets nya utlysning av bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster via dagvatten - sista ansökningsdatum den 13 maj 2019.

Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Utlysningen av bidrag till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget. Sista ansökningsdatum är den 13 maj 2019.

FORMAS - Forskning om Arktis - Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems

VAD KAN NI SÖKA FÖR?

Projekt som skapar kunskap och föreslår åtgärder kring resiliens- och hållbarhetsfrågor i Arktis

VEM KAN SÖKA?

Tvärvetenskapliga team med deltagare från samhällsvetenskap/humaniora/ekonomi, naturvetenskap/teknik samt andra samhällsaktörer.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Utlysningen avser att stödja medelstora forskningsprojekt på upp till 1,5 miljoner euro vardera och med en varaktighet på 3–4 år.

Belmont Forum lanserar forskningsutlysningen Collaborative Research Action on Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems (CRA Arctic II)

Den internationella sammanslutningen Belmont Forum lanserar härmed en andra utlysning i syfte att stödja globala samarbeten mellan forskare och andra experter med fokus på Arktis. Utlysningen Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems syftar till att finansiera internationella, tvärvetenskapliga team som arbetar för att skapa kunskap och föreslå åtgärder kring resiliens- och hållbarhetsfrågor i Arktis. Samarbetet mellan akademiker och praktiker ska syfta till att skapa en tvär- och mångvetenskaplig arena som främjar åtgärder, kunskapsöverföring till beslutsfattare och lösningar för en resilient och hållbar framtid.

Internationellt samarbete

Totalt bidrar finansiärer från 10 länder i denna utlysning med forskningsmedel och in-kind bidrag: Kanada, Danmark, Frankrike, Japan, Island, Nederländerna, Norge, Ryssland, Sverige och USA.

Denna utlysning avser att stödja medelstora forskningsprojekt på upp till 1,5 miljoner euro vardera och med en varaktighet på 3–4 år.

Sista datum för ansökningar är den 14 juni 2019.

Läs mer (also available in english), hitta kontaktinformation och läs utlysningstexten

 

Humbolt Scholarships for Post-Doctoral Training on Sustainable Development in Germany

Humbolt Scholarships for Post-Doctoral Training on Sustainable Development in Germany (all areas)

A Humboldt Research Fellowship for postdoctoral researchers allows you to carry out long-term research (6-24 months) in Germany. Applicants choose their own topic of research. Researchers from outside Germany at the beginning of their academic career with a completed doctorate in the last four years may apply.

Read more here. 

Wallenberg Foundation – project grants

Read an overview.

The Knut and Alice Wallenberg Foundation

Grants for research projects with high research potential, usually of a basic research nature and focused on a single research issue. Projects within new research fields, above all of a boundary-crossing nature, are prioritised. The project should preferably be within science, engineering and medicine.

Deadline April 1, every year. 

Read more.

The Wallenberg Academy Fellows programme

The programme is open to researchers in all academic disciplines: medicine, engineering, natural sciences, social sciences and humanities/religious studies, and the interfaces between them. Nominated researchers must have obtained their doctoral degrees after 1 January 2010.

The aim of the programme is to support basic research at the highest level. The target group is early- career researchers with the potential to develop into the outstanding researchers and research leaders of the future.

The call is announced in 2018 with deadline 15 February 2019.

Internal management rules. 

Wallenberg Scholars

The programme is open to researchers in all academic disciplines. However, the foundation will primarily select researchers in the prioritised fields of science, engineering and medicine.

Internal management rules. 

STIAS Fellowships for Swedish researchers (all areas)

Stellenbosch Institute for Advanced Study STIAS i Sydafrika är ett fristående men med Stellenbosch University nära lierat forskningsinstitut vid vilket framstående forskare inbjuds att vistas 1-3 månader eller mer. Tanken är att i en stimulerande miljö få tid att ostört arbeta med sin egen forskning. Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse finansierar fellowships vid STIAS för svenska forskare. Fellows ska vistas vid STIAS minst en månad, gärna 3 månader eller mer, men det behöver inte vara sammanhängande. Fellowships vid STIAS erhålls genom inbjudan från STIAS ledning, men MMW kan nominera svenska forskare för inbjudan. Intresserade uppmanas kontakta professor Kåre Bremer, kare.bremer@su.se, telefon 0733-669169. För mer information om vistelse vid STIAS kontakta gärna någon av de LU forskare som varit där: Christopher Edling, Anna Hultgårdh, Lars Larsson, Jan Nilsson, Erik Svensson, Sven Åberg

Mer information om STIAS

Horizon 2020: Work programmes with calls for the years 2018-2020

Contact the EU team at Research Services for information and support in Horizon 2020


Horizon 2020: Work programmes with calls for the years 2018-2020 

You can find them here under the heading Work programmes – 2018-2020 – Main WP.

At Research Services we help you to find calls for proposals, give advice during the application phase, project budgeting and give help and advice with reporting. We are happy to give presentations on H2020 for your department or research group. We also arrange seminars and workshops on  H2020 sub-programs, they will be posted on our webpage and in this newsletter. 
 
We have thematic email lists where you will receive the specific work programmes and latest information on the sub-programme directly. Register here.
 
There are planning grants from Lund University when applying for a H2020 project with three or more partners. There are also planning grants from Swedish funding agencies. For more information on planning grants, read further down.


European Commission information events on Horizon 2020 calls
European Commission Horizon 2020 Events Calendar
 
Vinnova Information events on Horizon 2020
National Contact Points, Programme Committee experts and Project Officers from the European Commission provide you with the latest information on the 2018-2020 H2020 Work Programme. You will also get to meet evaluators and representatives from ongoing H2020 projects who share their experiences. Several of the information meetings are held in English. All meetings are web casted, see the VINNOVA site.  

Current Horizon 2020 issues

ERC calls
Starting Grant call 2019  (researchers awarded their PhD 2-7 years prior to 1 January 2019):                
Deadline: 17 October 2018

Consolidator Grant call 2019 (researchers awarded their PhD 7-12 years prior to 1 January 2019):
Deadline: 7 February 2019

Advanced Grant call 2018 (established senior researchers):
Deadline: 30 August 2018

Synergy Grant call 2019
Deadline: 8 November 2018

Proof of Concept Grants call 2019
Deadline: 2 January, 25 April, 19 September 2019


Always contact Research Services if you are planning to apply for an ERC grant

Are you planning to apply for an ERC Synergy Grant in the 2019 call?
Please contact sophie.hyden_picasso@fs.lu.se or teresia.rindefjall@fs.lu.se i
f you will participate as a Principal Investigator in an ERC SyG proposal. We provide information and support and administer the mandatory internal process for ERC applicants. 

 

Vinnova - aktuella projekt

Sök finansiering hos VINNOVA - just nu finns ett 40-tal öppna erbjudanden. 

Page Manager: Jing Li

LU support

 Research Services (Forskningsservice) funding assistance

Research Services give support to researchers concerning external research funding. We have a specific responsibility for the European Framework Programmes and American federal funding where we give support during the grant process, including advice and information on funding opportunities, preparation of applications, budget and reporting etc. We also work with the strategic research funding initiatives (e.g. Linné and SFO) and the grants of the Wallenberg foundations.

Please find contact information on Forskningsservice