lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Open Calls for Research Fundings

FORMAS - Ekonomiska och finansiella drivkrafter för klimatet

VAD KAN DU SÖKA FÖR?
Forskningsprojekt om de ekonomiska och finansiella systemens betydelse för och möjligheter till att bidra med lösningar till klimatutmaningarna.

VEM KAN SÖKA?
Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen och vara verksam vid svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?
Maximalt 10 miljoner kronor för en projekttid på upp till fyra år.

Öppnar för ansökningar: 2019-11-14 14:00
Sista ansökningsdatum: 2020-01-30 14:00

Information om utlysningen
Samhället står inför en stor omställning för att minska utsläppen av växthusgaser radikalt på kort tid och samtidigt förbereda våra samhällen på de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra. En viktig pusselbit i detta arbete är ökad kunskap om de ekonomiska och finansiella systemens roll i att möta klimatutmaningarna. 

Utlysningen vänder sig till disputerade forskare som är verksamma vid universitet, högskolor och forskningsinstitut och består av två inriktningar: (1) Ekonomins roll i klimatomställningen och (2) Finanssektorn och klimatet. För ett projekt kan maximalt 10 miljoner kronor sökas och den totala budgeten för utlysningen är upp till 80 miljoner kronor. Utlysningen genomförs inom det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Läs mer och hita kontaktuppgifter via länken.

FORMAS - Utökad samverkan och nyttiggörande inom livsmedelsområdet

VAD KAN DU SÖKA FÖR?
Medel kan sökas för att stötta samverkan inom livsmedelsområdet och till projekt med syfte att omsätta forskningsresultat till praktik, med mål att skapa en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja.

VEM KAN SÖKA?
Forskningsutförare, offentliga organisationer, företag och branschorganisationer. Minst en forskare som har avlagt doktorsexamen ska medverka i projektet. För företag som söker medel gäller särskilda regler om statsstöd.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?
Du kan söka mellan 50 000–500 000 kronor för projekt som kan vara upp till ett år långa.

Öppnar för ansökningar: 2019-10-24 12:00
Sista ansökningsdatum: 2019-11-25 14:00

Information om utlysningen
Formas utlyser medel för stötta samverkan inom livsmedelsområdet och omsätta forskningsresultat till praktik med avsikt att, i enlighet med livsmedelsstrategins mål, skapa en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja.

Syftet med utlysningen är att möjliggöra aktiviteter som omsätter kunskap till praktisk användning i hela livsmedelssystemet. Det innebär att forskningsutförare, offentliga organisationer, företag, branschorganisationer och andra organisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare är välkomna att söka.

Aktiviteter som kan finansieras kan t.ex. vara riktade kommunikationsinsatser, innovations- och nyttiggörandeaktiviteter eller bidrag till relevanta nätverk och mötesplatser för forskare och praktiker. Projektförslagen ska antingen bygga vidare på pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt (vilka inte behöver vara finansierade av Formas), eller vara innovativa kommunikationsinitiativ som ökar kunskap hos relevanta målgrupper.

Läs mer och hitta kontaktuppgifter via länken.

FORMAS - ERA-Net BiodivERsA – biodiversitet och klimatförändringar

VAD KAN DU SÖKA FÖR?
Forskningsprojekt inom utlysningens fyra teman.

VEM KAN SÖKA?
Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?
Högst 300 000 EUR per projekt, eller 500 000 EUR per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator, under minst 12 och högst 36 månader.

ERA-Net BiodivERsA utlyser medel till forskningsprojekt om ”Biodiversity and Climate Change”. I Sverige deltar Formas i utlysningen med totalt 2 500 000 euro för åren 2021-2023. 

Utlysningen har följande fyra teman:

 • Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people
 • Climate-biodiversity feedback processes
 • Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change
 • Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change

Sökande

Du som är disputerad och bedriver forskning vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag, är behörig att söka i Sverige. Med forskningsinstitut avses organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet.

Sök senast: 2019-11-05 17:00

FORMAS - Realising the global sustainable development goals

Formas is planning a call for proposals for major projects that will conduct research that is highly relevant to the UN’s global sustainable development goals in Agenda 2030. In this call, Formas encourages researchers to provide major steps forward within their research fields that can guide society towards transformative changes that will help to achieve these global goals. The total budget for this call is SEK 100 million.

WHAT CAN YOU APPLY FOR?
Research projects that are highly relevant to the UN’s global sustainable development goals in Agenda 2030. The project duration is a maximum of four years.

WHO CAN APPLY?

Principal applicants must have completed their doctorate degree and be affiliated with a Swedish university, college, research institute or government agency that has a research assignment.

HOW MUCH CAN YOU APPLY FOR?

A maximum of SEK 20 million per project.

DATES
Open for applying: 2019-10-11 14:00
Last day of application: 2020-02-06 14:00

Read more.

FORMAS - Spatial planning for transition (Stage 1)

WHAT CAN YOU APPLY FOR?
Planning grants for preparatory work on developing projects as well as for initiating and developing collaborative partnerships, both interdisciplinary and between academia and practitioners.

WHO CAN APPLY?
Principal applicants must be currently associated with a Swedish university, college, research institute or government agency with a research assignment and must have received their doctorate degree. Collaboration between academic researchers and practitioners is expected to be included in the project. Municipalities and other public organisations can apply for funding as co-applicants.

HOW MUCH CAN YOU APPLY FOR?
The budget for Stage 1 is 10 million Swedish kronor. The target amount is maximum SEK 500,000 per project. The total budget for the call is SEK 130 million.

FOCUS
Apply for a grant for projects that contribute to knowledge development and sustainable solutions that can be used in spatial planning in order to transition into a sustainable society. The call has two stages. In the first stage, you can apply for a planning grant for preparatory work on developing projects as well as initiating and developing collaborative partnerships, both interdisciplinary and between academia and practitioners.

PRELIMINARY DATES
Open for applying: 2019-11-07 14:00
Last day of application: 2020-01-14 14:00

Novo Nordisk Foundation Strategy

The Novo Nordisk Foundation’s vision is to contribute significantly to research and development that improves the lives of people and the sustainability of society. 

Read the Foundation Strategy.

Interreg Central Baltic

Interreg Central Baltic är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland inklusive Åland, Estland och Lettland. Programmet är strategiskt placerat mellan de nordiska länderna å ena sidan och de baltiska staterna å den andra sidan. Interreg Central Baltic programmet kan stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen.

Finansiering

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 115 miljoner euro (cirka 1 miljard kronor) på programområdets regionala utveckling.

Den svenska delen av ett projekt kan finansieras med upp till 75 % av medel från programmet.

Vem kan söka stöd?

Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga såväl som privata. Enskil­da näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Insatsområden inom programmet

Interreg Central Baltic stödjer åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen. Programmet finansierar insatser som bidrar till en ökad samhällsgemenskap och motverkar social exkludering. Projekt som utvecklar regionens yrkesutbildningar och skapar länkar till arbetsmarknadens behov kan också finansieras.

Programmet har fyra prioriterade insatsområden:

 • Stärkandet av regionens ekonomiska konkurrenskraft 
  Insatser för att skapa fler kunskapsintensiva företag och som stöder små och medelstora företags export till nya marknader kan finansieras. Projekt som stimulerar unga att bli mer entreprenöriella kan också få stöd.
 • Hållbar användning av våra gemensamma resurser
  Insatser som syftar till att förbättra Östersjöns tillstånd eller som utvecklar regionens natur- och kulturarv till hållbara turistattraktioner kan finansieras. Vidare kan även projekt som fokuserar på havsplanering, integrerad kustzonsplanering samt stadsplanering få stöd.
 • Ökad tillgänglighet i regionen
  Insatser som syftar till att planera integrerade, miljövänliga, multimodala transportsystem kan få stöd, liksom projekt som utvecklar existerande små hamnar för att förbättra regional tillgänglighet och bidra till turismutveckling.
 • Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap
  Insatser som bidrar till en ökad samhällsgemenskap och motverkar social exkludering kan finansieras. Projekt som utvecklar regionens yrkesutbildningar och skapar länkar till arbetsmarknadens behov kan också få stöd.

Ansökningsomgångar för Interreg Central Baltic: 15 augusti - 15 oktober 2019

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: centralbaltic.eu (informationssida)
E-post: info@centralbaltic.eu
Telefon: +358 40 550 8408
Programsekretariatet finns i Åbo, Finland.

Svenska kontaktpunkter

Svenska kontaktpersoner finns på Region Östergötland samt Länsstyrelsen Stockholm.

Contact Point South/Region Östergötland
Annika Holmström annika.holmstrom@regionostergotland.se
Telefon: +46 (0)10 103 69 59

Contact Point North/Länsstyrelsen Stockholm
Christina Rehnberg christina.rehnberg@lansstyrelsen.se
Telefon: +46 10 22 50 383

FORMAS Samhällsplanering för omställning (steg 1)

Sök för projekt som bidrar till kunskapsutveckling och hållbara lösningar som kan användas i samhällsplanering för att ställa om till ett hållbart samhälle. Utlysningen sker i två steg. I det första steget kan du söka för planeringsbidrag för förberedande arbete med att utveckla projekt samt initiera och utveckla samarbeten, såväl tvärvetenskapliga som mellan akademi och praktik.

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Planeringsbidrag för förberedande arbete med att utveckla projekt samt initiera och utveckla samarbeten, såväl tvärvetenskapliga som mellan akademi och praktik.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska vara verksam vid svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag och ha avlagt doktorsexamen. Samverkan mellan akademi och användare förväntas ingå i projekten. Kommuner och andra offentliga organisationer kan söka medel som medsökande.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Budget för steg 1 är 10 miljoner. Planerat riktvärde är upp till 500 000 kronor per projekt. Utlysningens totala budget är upp till 130 miljoner kronor.

Viktiga datum:
Öppnar för ansökningar: 2019-11-07 14:00
Sista ansökningsdatum: 2020-01-14 14:00

Läs utlysningstexten och se kontaktuppgifter via länken.

FORMAS Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen

Formas planerar en kommande utlysning för stora projekt som ska bedriva forskning med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. I denna utlysning vill Formas uppmuntra forskare att ta stora kliv i sina forskningsfält som kan vägleda samhället mot transformativa förändringar för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen. Utlysningens totala budget är 100 miljoner kronor.

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Projektens längd kan vara maximalt fyra år.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen och vara verksam vid svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maximalt 20 miljoner kronor per projekt.

Viktiga datum:
Öppnar för ansökningar: 2019-10-11 14:00
Sista ansökningsdatum: 2020-02-06 14:00

Läs utlysningstexten och se kontaktuppgifter via länken.

VINNOVA Samarbete med Brasilien (FAPESP, Sao Paolo) för innovationsprojekt höst 2019

Med det här erbjudandet vill vi lyfta och stärka innovationssamarbetet mellan industri och forskningsorganisationer i Sverige och Brasilien. De båda länderna har signerat ett strategiskt partnerskap för att påskynda detta samarbete.

Vad kan ni söka för?

Näringslivsdrivna samarbetsprojekt inom områdena flygteknik, bioekonomi, plattformar för IKT/IOT (Smarta städer, gruvor, mobilitet) och hälsa - mellan aktörer i Sverige och i Sao Paulo, Brasilien.

Vem kan söka?

Svenska företag tillsammans med en eller flera forskningsorganisationer, som forskningsinstitut, universitet och högskolor. Projektet ska ha ett samarbete med Brasilien. Konstellationen i Brasilien ska bestå av företag tillsammans med ett eller fler forskningsinstitut, universitet och högskolor i Sao Paulo.

Hur mycket kan ni söka?

Den totala budgeten för utlysningen i Sverige är 6 miljoner kronor. Med detta avser vi finansiera 2-3 genomförande projekt. Den totala budgeten i Brasilien motsvarar den i Sverige.

Viktiga datum

Öppnar för ansökan: 19 AUG 2019
Ansök senast: 31 OKT 2019 kl 14:00
Beslut meddelas: 28 FEB 2020
Projekt får starta: 1 APR 2020

Läs mer och hitta kontaktuppgifter via länken.

VINNOVA Samverkan med Brasilien (SENAI) för bioekonomi projekt höst 2019

Vinnova finansierar näringslivsdrivna förstudieprojekt inom bioekonomi med syftet att stärka det strategiska innovationssamarbetet mellan Sverige och Brasilien.

Vad kan ni söka för?

Näringslivsdrivna förstudieprojekt inom området bioekonomi, som t.ex. ”multiple use technologies applicable in the paper and pulp sector and other industries”

Vem kan söka?

Svenska företag tillsammans med ett eller flera forskningsinstitut, universitet eller högskola. Projektet ska ha ett samarbete med Brasilien, där konstellationen ska bestå av företag plus ett eller fler forskningsinstitut, universitet och högskolor.

Hur mycket kan ni söka?

Den totala budgeten för utlysningen i Sverige är 2,5 miljoner kronor. Med detta avser vi att finansiera 2-3 förstudieprojekt. Den totala budgeten i Brasilien motsvarar den i Sverige.

Viktiga datum

Öppnar för ansökan: 19 AUG 2019

Ansök senast: 31 OKT 2019 kl 14:00

Beslut meddelas: 29 NOV 2019

Projekt får starta: 1 DEC 2019

Läs mer och hitta kontaktuppgifter via länken.

VINNOVA Planeringsbidrag för samarbete med Brasilien 2019

I det här erbjudandet vill vi stödja planering av gemensamma forsknings- och innovationsprojekt mellan Sverige och Brasilen inom flygteknikområdet, bioekonomi, plattformar för IKT/IOT (Smarta städer, gruvor och mobilitet).

Vad kan ni söka för?

Stöd till planering av gemensamma forsknings- och innovationsprojekt inom flygteknikområdet, bioekonomi, plattformar för IKT/IOT (Smarta städer, gruvor, mobilitet) och hälsa med brasilianska aktörer.

Vem kan söka?

Svenska företag tillsammans med en eller flera forskningsorganisationer, som universitet, högskolor eller forskningsinstitut.

Hur mycket kan ni söka?

Den totala budgeten för utlysningen i Sverige är 1 miljoner kronor. Med detta avser vi att finansiera 8-10 genomförandeprojekt.

Viktiga datum

Öppnar för ansökan: 1 OKT 2019
Ansök senast: 26 NOV 2019 kl 14:00
Beslut meddelas: 6 DEC 2019
Projekt får starta: 9 DEC 2019

FORMAS - Akutbidrag 2019

Sök senast: 2019-11-05 00:00

Akutbidrag för att säkerställa framtida tillgänglighet av data 2019.

En ansökan för akutbidrag välkomnas från samtliga vetenskapliga discipliner;

humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik samt inkluderar även de tvärvetenskapliga ansatserna, när det föreligger ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av data (t ex mätdata, insamling av prover) eller annat forskningsmaterial (t ex genom intervjuer, deltagande observationer). Det akuta behovet att säkerställa tillgänglighet av data/forskningsmaterial ska grunda sig på ett fenomen eller en oförutsägbar eller hastigt uppkommen situation som inte kunnat förutses och som inte kommer att upprepas. Formas akutbidrag är årligt återkommande.

Bidrag kan sökas för

Kostnader för att genomföra insamlingen av data/forskningsmaterial: löner till forskare, doktorander eller teknisk personal samt relevanta driftskostnader som exempelvis förbrukningsartiklar och resor samt övriga kostnader.

Kostnader för sådan bearbetning och analys av data/forskningsmaterialet som behövs för att säkerställa möjligheterna att använda det i framtiden.

Kostnader för deltagande i konferenser och publicering i tidskrifter beviljas inte för ett akutbidrag.

 

Humbolt Scholarships for Post-Doctoral Training on Sustainable Development in Germany

Humbolt Scholarships for Post-Doctoral Training on Sustainable Development in Germany (all areas)

A Humboldt Research Fellowship for postdoctoral researchers allows you to carry out long-term research (6-24 months) in Germany. Applicants choose their own topic of research. Researchers from outside Germany at the beginning of their academic career with a completed doctorate in the last four years may apply.

Read more here. 

Horizon 2020: Work programmes with calls for the years 2018-2020

Contact the EU team at Research Services for information and support in Horizon 2020


Horizon 2020: Work programmes with calls for the years 2018-2020 

You can find them here under the heading Work programmes – 2018-2020 – Main WP.

At Research Services we help you to find calls for proposals, give advice during the application phase, project budgeting and give help and advice with reporting. We are happy to give presentations on H2020 for your department or research group. We also arrange seminars and workshops on  H2020 sub-programs, they will be posted on our webpage and in this newsletter. 
 
We have thematic email lists where you will receive the specific work programmes and latest information on the sub-programme directly. Register here.
 
There are planning grants from Lund University when applying for a H2020 project with three or more partners. There are also planning grants from Swedish funding agencies. For more information on planning grants, read further down.


European Commission information events on Horizon 2020 calls
European Commission Horizon 2020 Events Calendar
 
Vinnova Information events on Horizon 2020
National Contact Points, Programme Committee experts and Project Officers from the European Commission provide you with the latest information on the 2018-2020 H2020 Work Programme. You will also get to meet evaluators and representatives from ongoing H2020 projects who share their experiences. Several of the information meetings are held in English. All meetings are web casted, see the VINNOVA site.  

Current Horizon 2020 issues

ERC calls
Starting Grant call 2019  (researchers awarded their PhD 2-7 years prior to 1 January 2019):                
Deadline: 17 October 2018

Consolidator Grant call 2019 (researchers awarded their PhD 7-12 years prior to 1 January 2019):
Deadline: 7 February 2019

Advanced Grant call 2018 (established senior researchers):
Deadline: 30 August 2018

Synergy Grant call 2019
Deadline: 8 November 2018

Proof of Concept Grants call 2019
Deadline: 2 January, 25 April, 19 September 2019


Always contact Research Services if you are planning to apply for an ERC grant

Are you planning to apply for an ERC Synergy Grant in the 2019 call?
Please contact sophie.hyden_picasso@fs.lu.se or teresia.rindefjall@fs.lu.se i
f you will participate as a Principal Investigator in an ERC SyG proposal. We provide information and support and administer the mandatory internal process for ERC applicants. 

 

Vinnova - aktuella projekt

Sök finansiering hos VINNOVA - just nu finns ett 40-tal öppna erbjudanden. 

Page Manager: Jing Li

LU support

 Research Services (Forskningsservice) funding assistance

Research Services give support to researchers concerning external research funding. We have a specific responsibility for the European Framework Programmes and American federal funding where we give support during the grant process, including advice and information on funding opportunities, preparation of applications, budget and reporting etc. We also work with the strategic research funding initiatives (e.g. Linné and SFO) and the grants of the Wallenberg foundations.

Please find contact information on Forskningsservice