lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Open Calls for Research Fundings

Naturvårdsverkets nya utlysningar av bidrag

Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Nu finns det två bidrag att ansöka senast 13 maj 2019.

Naturvårdsverkets nya utlysning av bidrag till läkemedelsrening - sista ansökningsdatum den 13 maj 2019.

Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Utlysningen av bidrag till investeringar för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk, är en del av uppdraget. Sista ansökningsdatum är den 13 maj 2019.

Naturvårdsverkets nya utlysning av bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster via dagvatten - sista ansökningsdatum den 13 maj 2019.

Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Utlysningen av bidrag till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget. Sista ansökningsdatum är den 13 maj 2019.

FORMAS - Årliga öppna utlysningar

Formas årliga öppna utlysningar publicerades den 26/2. I Formas årliga öppna utlysning 2019 finns tre bidragsformer att söka: Forskning och utveckling, Forskning och utveckling för forskare tidigt i karriären samt Mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären.

Årliga öppna utlysningen 2019 – mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären

Mobilitetsstödet riktar sig till forskare tidigt i karriärer och syftar till att uppmuntra forskare som nyligen har avlagt doktorsexamen att besöka nya forskningsmiljöer och på så vis få möjlighet att knyta kontakter, lära sig nya verktyg, arbeta med forskningsfrågor med en ny inriktning och utvidga sina nätverk.

VAD KAN NI SÖKA FÖR?

Lön för projektledare, samt indirekta kostnader och direkta lokalkostnader. Bidragsformen möjliggör för projektledaren att besöka nya forskningsmiljöer och på så vis få knyta nya kontakter, lära sig nya verktyg och utvidga sina nätverk. 

VEM KAN SÖKA?

Forskare tidigt i karriären. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom de tre senaste åren.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Projektledare söker medel för egen lön samt indirekta kostnader och direkta lokalkostnader. Inget specifikt minimum- eller maximumbelopp finns.

Sök senast: 2019-04-04 14:00. Läs mer.

Årliga öppna utlysningen 2019 – forsknings- och utvecklingsprojekt till forskare tidigt i karriären

Delutlysningen forsknings- och utvecklingsprojekt för forskare tidigt i karriären riktar sig specifikt till forskare tidigt i karriären, huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen två till åtta år tidigare.

VAD KAN NI SÖKA FÖR?

Du formulerar din egen frågeställning utifrån identifierade samhällsbehov inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

VEM KAN SÖKA?

Forskare tidigt i karriären. Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen två till åtta år tidigare.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

1 miljon kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Medel kan sökas för högst tre år (36 månader)

Sök senast: 2019-04-04 14:00. Läs mer.

Årliga öppna utlysningen 2019 – forsknings- och utvecklingsprojekt

Delutlysningen forsknings- och utvecklingsprojekt riktar sig till disputerade forskare. Det går att söka medel för forskningsprojekt under maximalt 3 år och totalt som mest 3 miljoner kronor.

VAD KAN NI SÖKA FÖR?

Du formulerar din egen frågeställning utifrån identifierade samhällsbehov inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökanden ska ha avlagt doktorsexamen.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

1 miljon kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Medel kan sökas för högst tre år (36 månader).

Sök senast: 2019-04-04 14:00 Läs mer.

FORMAS - Forskning om Arktis - Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems

VAD KAN NI SÖKA FÖR?

Projekt som skapar kunskap och föreslår åtgärder kring resiliens- och hållbarhetsfrågor i Arktis

VEM KAN SÖKA?

Tvärvetenskapliga team med deltagare från samhällsvetenskap/humaniora/ekonomi, naturvetenskap/teknik samt andra samhällsaktörer.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Utlysningen avser att stödja medelstora forskningsprojekt på upp till 1,5 miljoner euro vardera och med en varaktighet på 3–4 år.

Belmont Forum lanserar forskningsutlysningen Collaborative Research Action on Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems (CRA Arctic II)

Den internationella sammanslutningen Belmont Forum lanserar härmed en andra utlysning i syfte att stödja globala samarbeten mellan forskare och andra experter med fokus på Arktis. Utlysningen Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems syftar till att finansiera internationella, tvärvetenskapliga team som arbetar för att skapa kunskap och föreslå åtgärder kring resiliens- och hållbarhetsfrågor i Arktis. Samarbetet mellan akademiker och praktiker ska syfta till att skapa en tvär- och mångvetenskaplig arena som främjar åtgärder, kunskapsöverföring till beslutsfattare och lösningar för en resilient och hållbar framtid.

Internationellt samarbete

Totalt bidrar finansiärer från 10 länder i denna utlysning med forskningsmedel och in-kind bidrag: Kanada, Danmark, Frankrike, Japan, Island, Nederländerna, Norge, Ryssland, Sverige och USA.

Denna utlysning avser att stödja medelstora forskningsprojekt på upp till 1,5 miljoner euro vardera och med en varaktighet på 3–4 år.

Sista datum för ansökningar är den 14 juni 2019.

Läs mer (also available in english), hitta kontaktinformation och läs utlysningstexten

 

VINNOVA - Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Med det här erbjudandet vill Vinnova stärka förutsättningarna för att realisera en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vi finansierar utvecklings- och innovationsprojekt som fokuserar på cirkulära flöden i befintliga eller nya tillämpningar.

VAD KAN NI SÖKA FÖR?
Vidareutveckling av en idé, tjänst eller process som stärker förutsättningar för en cirkulär ekonomi.

VEM KAN SÖKA?
Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Konstellationer bestående av minst tre parter.

HUR MYCKET KAN NI SÖKA?
Max 500 000 kronor. Stödnivån är max 80 procent.

Öppnar för ansökan: 31 JAN 2019

Ansök senast: 11 APR 2019 kl 14:00

Beslut meddelas: 4 JUN 2019

Reella steg mot en cirkulär och biobaserad ekonomi

Vinnova erbjuder finansiering till forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer som identifierat ett konkret fall, till exempel en värdekedja, ett flöde eller ett tematiskt område där det finns goda möjligheter att ta reella steg mot att utveckla lösningar som är cirkulära.

För att industri och samhälle ska ställa om krävs nytänkande och utveckling på flera fronter. Att ställa om från linjärt till cirkulärt och bryta sambanden mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring kräver nya lösningar och innovationer. Cirkulära flöden som behåller förädlingsvärdet i produkter och dess komponenter bedöms ha särskild potential att bidra med ekonomisk och miljömässig nytta.

Denna satsning är indelad i två etapper. Detta erbjudande är första etappen och avser förstudier. Beviljade förstudier kommer att bjudas in att skicka in en ansökan till etapp 2 våren 2019.

FORMAS- Europeisk utlysning: Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources – BlueBio

Joint Programming Initiativet Friska och produktiva hav (JPI Oceans) gör en ny utlysning av forskningsmedel för europeiska samarbetsprojekt om Blue Bioeconomy - Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources (BlueBio).

Genom denna utlysning vill JPI Oceans främja europeiskt forskningssamarbete som syftar till att uppnå en hållbar och konkurrenskraftig blå bioekonomi inom Europa. Målet är att skapa kunskap om värdekedjorna för Blue Bioeconomy och förbättra överföringen av biobaserade produkter och tjänster från forskning, innovation och demonstration till produktion.

Projekten ska utforska innovativt, men ändå hållbart och klimatvänligt användande av akvatisk biomassa på olika trofiska nivåer, samt hållbar skörd och nya akvakulturproduktionssystem riktade mot en rad befintliga eller nya marknader och produkter (mat, foder, kemi, nutraceuticals, kosmetika, etcetera) under principen mat-i-första-hand. Målet är att skapa, testa, uppskatta och marknadsföra nya kunskapsintensiva produkter och tjänster från den akvatiska miljön, havs- eller sötvatten. Projekt kan också söka synergier med landbaserad produktion. Föreslagna projekt måste kunna visa medverkan från industrin.

Utlysningen omfattar fyra huvudsakliga teman:

  • Utforska nya resurser
  • Utforska utveckling inom fiske och vattenbruk
  • Utforska sektorsöverskridande synergier
  • Utforska bioteknik och informations- och kommunikationsteknologi

Utlysningen stöds av 16 länder inom Europa: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Kroatien, Tyskland, Island, Irland, Italien, Malta, Norge, Portugal, Rumänien, Spanien och Sverige, som bidrar med en total budget upp till 29,25 miljoner euro. Forskare som är baserade i andra länder kan delta med egna forskningsmedel.

Svenska finansiärer är Formas, som bidrar med ca 15 miljoner kronor och Västra Götalandsregionen som bidrar med 2,5 miljoner kronor under åren 2020 – 2022.

Datum

Öppnande av utlysning: 2018-12-17

Sista ansökningsdatum: 2019-03-17, 13.00 CET

Beslutsdatum pre-proposals: Maj 2019

Beslutsdatum pre-proposals: December 2019
Tidigaste start av projekt: 2020

Mer information och ansökan

För ytterligare information och ansökan se BlueBios webbsida för utlysningen

FORMAS - Europeisk utlysning: Källor, spridning och påverkan av mikroplast i den marina miljön

Sista ansökningsdatum: Kl 12.00, 2019-02-28

Beslutsdatum: 2019-08-31

Joint Programming Initiativet Friska och produktiva hav (JPI Oceans) gör en andra utlysning av forskningsmedel för europeiska samarbetsprojekt om mikroplast i havet. Utlysningen görs av tolv medlemsländer tillsammans med Brasilien.

Genom denna utlysning vill JPI Oceans främja europeiskt och transatlantiskt forskningssamarbete inom detta område och bidra till genomförandet av de regionala havskonventionerna, av Belém Statement* samt G7, G20 och FN: s mål att minska mängden föroreningar av (mikro) plastförorening i haven.

Baserat på resultaten från den tidigare utlysningen "Ecological aspects of microplastics in the marine environment" och från andra vetenskapliga publikationer omfattas utlysningen av fyra huvudsakliga teman:

Identifiering, karaktärisering och kvantifiering av huvudsakliga källor – särskilt mekanismer och tidsskalor för fragmentering plast

Nya metoder för provtagning och analys i vatten, sediment och biota, med särskilt fokus på de minsta storleksfraktionerna och mätningar in situ.

Övervakning och kartläggning av mikroplaster i den marina miljön och dess effekter på den marina miljön.

Metoder att minska mängden plast som släpps ut i den marina miljön genom verktyg som nya återvinningsmetoder, större medvetenhet hos allmänheten, stödja beteendeförändringar och socioekonomiska analyser.

 

Belgien, Brasilien, Estland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Italien, Malta, Norge, Portugal, Spanien och Sverige bidrar med en total budget upp till 9,2 miljoner euro. Forskare som är baserade i andra länder kan delta med egna forskningsmedel.

Svensk finansiär är Formas som bidrar med ca 15 miljoner kr under åren 2020 – 2022.

För ytterligare information och ansökan, se JPI Oceans webbsida för utlysningen.

Information om den tidigare utlysningen "Ecological aspects of microplastics in the marine environment" finns här.

Ansvarig kontaktperson Formas:
Petra Wallberg, forskningssekreterare
Telefon: +46(0)8-7754127, +46(0)72-2056295
E-post: petra.wallberg@formas.se

VINNOVA: Hypotesprövningar steg 1 inom BioInnovation: nyskapande projekt med högre risk

Öppnar: 4 DEC 2018. 
Ansök senast: 5 MAR 2019 kl 14:00
Beslut meddelas: 10 APR 2019

I det här erbjudandet stödjer VINNOVA nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.

Vad handlar erbjudandet om?

Syftet med hypotesprövningsprojekt är att vara risktagande och fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Antingen är idén tekniskt nyskapande och banbrytande med stor marknadsmässig potential, eller så är idén kommersiellt nyskapande och har tydligt kundfokus med potential att snabbt nå marknad.

Projekt i hypotesprövning steg 1 syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt.

Projekt i hypotesprövning steg 1 finansierar inte stegvis produkt- eller processutveckling.

VEM KAN SÖKA?

I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer.

VAD KAN NI SÖKA FÖR?

Projekt som syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt.

Läs mer och hitta kontaktuppgifter via denna länken.

Indo-Swedish joint network grant

The aim of this grant is to support new or existing Indo-Swedish collaborative groups that in the longer perspective may develop into long-term collaborations. The collaborations shall be based on the principle of mutual benefit, equality and commonly set objectives.

The Indo-Swedish Joint Research Programme was initiated by the Indian and Swedish governments in order to support research of the highest scientific quality in the areas of medicine and health and the natural and engineering sciences. The programme supports cutting-edge basic research that brings together faculty and young researchers from Sweden and India. The program is financed by the Swedish Research Council and the Department of Science and Technology (DST) in India on the principle of reciprocity, parity and activity matching funding.

The Swedish Research Council and DST will have joint administration of the call and make a joint decision by using both Swedish and Indian evaluators.

Type of call: Research Collaboration funding

Subject area: Natural and Engineering Sciences

Focus and call objectives: Applications concern joint research collaborations between India and Sweden within any or both of the two sub focuses Computer science and Material science

Applicant: Individual researcher active in Sweden in collaboration with a researcher active in India.

Participating researchers: Text

Grant period: 2 years

Grant amount: 350 000 SEK per year for the Swedish researcher

Publication of grant award: No later than April 2019

Start of grant period: September 2019

Read more via this link.

Humbolt Scholarships for Post-Doctoral Training on Sustainable Development in Germany

Humbolt Scholarships for Post-Doctoral Training on Sustainable Development in Germany (all areas)

A Humboldt Research Fellowship for postdoctoral researchers allows you to carry out long-term research (6-24 months) in Germany. Applicants choose their own topic of research. Researchers from outside Germany at the beginning of their academic career with a completed doctorate in the last four years may apply.

Read more here. 

Wallenberg Foundation – project grants

Read an overview.

The Knut and Alice Wallenberg Foundation

Grants for research projects with high research potential, usually of a basic research nature and focused on a single research issue. Projects within new research fields, above all of a boundary-crossing nature, are prioritised. The project should preferably be within science, engineering and medicine.

Deadline April 1, every year. 

Read more.

The Wallenberg Academy Fellows programme

The programme is open to researchers in all academic disciplines: medicine, engineering, natural sciences, social sciences and humanities/religious studies, and the interfaces between them. Nominated researchers must have obtained their doctoral degrees after 1 January 2010.

The aim of the programme is to support basic research at the highest level. The target group is early- career researchers with the potential to develop into the outstanding researchers and research leaders of the future.

The call is announced in 2018 with deadline 15 February 2019.

Internal management rules. 

Wallenberg Scholars

The programme is open to researchers in all academic disciplines. However, the foundation will primarily select researchers in the prioritised fields of science, engineering and medicine.

Internal management rules. 

STIAS Fellowships for Swedish researchers (all areas)

Stellenbosch Institute for Advanced Study STIAS i Sydafrika är ett fristående men med Stellenbosch University nära lierat forskningsinstitut vid vilket framstående forskare inbjuds att vistas 1-3 månader eller mer. Tanken är att i en stimulerande miljö få tid att ostört arbeta med sin egen forskning. Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse finansierar fellowships vid STIAS för svenska forskare. Fellows ska vistas vid STIAS minst en månad, gärna 3 månader eller mer, men det behöver inte vara sammanhängande. Fellowships vid STIAS erhålls genom inbjudan från STIAS ledning, men MMW kan nominera svenska forskare för inbjudan. Intresserade uppmanas kontakta professor Kåre Bremer, kare.bremer@su.se, telefon 0733-669169. För mer information om vistelse vid STIAS kontakta gärna någon av de LU forskare som varit där: Christopher Edling, Anna Hultgårdh, Lars Larsson, Jan Nilsson, Erik Svensson, Sven Åberg

Mer information om STIAS

Horizon 2020: Work programmes with calls for the years 2018-2020

Contact the EU team at Research Services for information and support in Horizon 2020


Horizon 2020: Work programmes with calls for the years 2018-2020 

You can find them here under the heading Work programmes – 2018-2020 – Main WP.

At Research Services we help you to find calls for proposals, give advice during the application phase, project budgeting and give help and advice with reporting. We are happy to give presentations on H2020 for your department or research group. We also arrange seminars and workshops on  H2020 sub-programs, they will be posted on our webpage and in this newsletter. 
 
We have thematic email lists where you will receive the specific work programmes and latest information on the sub-programme directly. Register here.
 
There are planning grants from Lund University when applying for a H2020 project with three or more partners. There are also planning grants from Swedish funding agencies. For more information on planning grants, read further down.


European Commission information events on Horizon 2020 calls
European Commission Horizon 2020 Events Calendar
 
Vinnova Information events on Horizon 2020
National Contact Points, Programme Committee experts and Project Officers from the European Commission provide you with the latest information on the 2018-2020 H2020 Work Programme. You will also get to meet evaluators and representatives from ongoing H2020 projects who share their experiences. Several of the information meetings are held in English. All meetings are web casted, see the VINNOVA site.  

Current Horizon 2020 issues

ERC calls
Starting Grant call 2019  (researchers awarded their PhD 2-7 years prior to 1 January 2019):                
Deadline: 17 October 2018

Consolidator Grant call 2019 (researchers awarded their PhD 7-12 years prior to 1 January 2019):
Deadline: 7 February 2019

Advanced Grant call 2018 (established senior researchers):
Deadline: 30 August 2018

Synergy Grant call 2019
Deadline: 8 November 2018

Proof of Concept Grants call 2019
Deadline: 2 January, 25 April, 19 September 2019


Always contact Research Services if you are planning to apply for an ERC grant

Are you planning to apply for an ERC Synergy Grant in the 2019 call?
Please contact sophie.hyden_picasso@fs.lu.se or teresia.rindefjall@fs.lu.se i
f you will participate as a Principal Investigator in an ERC SyG proposal. We provide information and support and administer the mandatory internal process for ERC applicants. 

 

Vinnova - aktuella projekt

Sök finansiering hos VINNOVA - just nu finns ett 40-tal öppna erbjudanden. 

Akutbidrag 2018

Sista ansökningsdatum: OBS. Bidraget går att söka under hela året, senast 2018-11-08

Beslutsdatum: OBS. Beslut tas löpande under året, sista beslutsdag 2019-01-15

 

En ansökan för akutbidrag välkomnas från samtliga vetenskapliga discipliner; humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik samt inkluderar även de tvärvetenskapliga ansatserna, när det föreligger ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av data (t ex mätdata, insamling av prover) eller annat forskningsmaterial (t ex genom intervjuer, deltagande observationer). Det akuta behovet att säkerställa tillgänglighet av data/forskningsmaterial ska grunda sig på ett fenomen eller en oförutsägbar eller hastigt uppkommen situation som inte kunnat förutses och som inte kommer att upprepas. Formas akutbidrag är årligt återkommande.

 

Läs mer här 

Page Manager: Jing Li

LU support

 Research Services (Forskningsservice) funding assistance

Research Services give support to researchers concerning external research funding. We have a specific responsibility for the European Framework Programmes and American federal funding where we give support during the grant process, including advice and information on funding opportunities, preparation of applications, budget and reporting etc. We also work with the strategic research funding initiatives (e.g. Linné and SFO) and the grants of the Wallenberg foundations.

Please find contact information on Forskningsservice